Наредби
Автор: Administrator    Понеделник, 19 Декември 2011г. 14:42ч.    PDF Печат Е-поща

Наредба №39 от 2007 за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.,изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

обн., ДВ, бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2018 г

Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти 

изм. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г.,изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2009г. за условията и реда за заплащане на лекраствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Приложение №8б към чл. 23д, ал.2

Приложение № 11 към чл. 36, ал. 2 

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 17, от дата 26.02.2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от от 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 и т.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицинските изделия и на диетичните храни за специални медицински цели като и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето

(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г. и бр. 30 и 62 от 2015 г.)

Наредба №38 от 13 септември 2007г. за изискванията към данните върху опаковките и листовките на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

изм. и доп. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г.

Наредба №22 от 14 октомври 2008г. за условията и реда да блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ бр. 97 от 11 ноември 2008

НАРЕДБА № 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 266А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г.

Наредба №27 от 2007г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти

(Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 54 от 3 юли 2007 г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г.)

Наредба №9 от 23 април 2008г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъотвествие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

Обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.

Наредбо № 1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 10 от 3.02.2012 г.Последна промяна ( Понеделник, 08 Април 2019г. 10:25ч. )
 

Member of

girp_logo           bolv_small