Закони
PDF Печат Е-поща

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.

Закон за здравното осигуряване

изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г.

Закон за лечебните заведения

изм. и доп. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г.

Закон за здравето

изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г

Закон за медицинските изделия

изм. и доп. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.

Закон за бюджета на здравната каса за 2019г.

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

изм. и доп. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г.

Закон за защита на потребителите

изм. и доп. ДВ. бр.37от 4 Май 2018г

Закон за храните

изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г

 

Member of

girp_logo           bolv_small