Първа годишнина на Българска организация за верификация на лекарствата
Понеделник, 13 Март 2017г. 21:54ч.    PDF Печат Е-поща

bolv_small

Информационно съобщение
във връзка с Първата годишнина на Сдружение
„Българска организация за верификация на лекарствата“


След 9 февруари 2019 г. лекарствените продукти по лекарско предписание в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ще се отпускат на пациенти само след задължителна електронна верификация. Всяка опаковка ще носи поставен от производителя или вносителя уникален идентификационен белег (двумерен матричен баркод) и ще бъде защитена срещу подправяне. Новата система се въвежда в изпълнение на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и осигуряване на снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти, Делегираните актове за нейното въвеждане и съответстващите текстове в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Системата за електронна верификация на лекарствата е общоевропейска и се изгражда от самите участници в системата на лекарственото снабдяване. На 14 март 2016 г. беше учредено Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ (БОВЛ) с цел подпомагане прилагането в България на Директивата. Сдружението е организация с нестопанска цел, учредена от заинтересованите страни за изграждане, експлоатиране и поддържане в Република България на ефективна система за верификация на лекарствата (чл. 31, ал. 1 от Делегираните актове за прилагане на Директивата).
Учредителите на сдружението са петте организации, които представляват заинтересованите страни, участници в производството и разпространението на лекарства: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз. Учредителите се съгласиха, че при работата си ще спазват принципите на консенсус и равнопоставеност между заинтересованите лица и сътрудничество с българските институции и компетентните органи, както и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите-членки на Европейския съюз. Също така членовете на БОВЛ единодушно подкрепиха прилагането на Европейския стандартизиран модел на системата за верификация (т.нар. „blueprint model”), което ще доведе до по-ефективна работа на системата и оптимизиране на разходите.

Във връзка с учредяването на БОВЛ получихме официални писма от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и от Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO), които потвърждават легитимността на Сдружението съгласно Директивата. Българската организация за верификация на лекарствата е една от първите официално регистрирани организации в Европа, което дава повече време на фармацевтичните производители, на търговците на едро и на аптеките за анализ на регистрите, преговори с Европейските доставчици на системата за верификация и съгласуване с регулаторните органи.
През 2016 г. основните задачи по проекта бяха представени на различни професионални срещи, конференции и конгреси. Важна задача през изтеклата година беше избора на доставчик на системата за верификация. През 2015 г. (EMVO) утвърди три компании, които имат Информационни системи според изискванията на blueprint модела. Комисията по избор, която се състои от експерти и представители на всички заинтересовани страни, проведе по няколко срещи с всяка от тези три компании. Очакваме процеса за избор на доставчик да бъде финализиран през м. април 2017 г. Това, което беше постигнато до момента, е значителна икономия в сравнение с първоначалните оферти. Пилотният проект ще стартира през четвъртото тримесечие на 2017 г., като това ще позволи разработване и внедряване на системата без напрежение и без неизбежните допълнителни разходи, които възникват, ако сроковете се скъсят.
Дейността на организацията се финансира с членски внос от членовете на Сдружението, както и с верификационни плащания от Притежателите на разрешение за употреба (ПРУ). Съгласно Директивата (чл. 54а, 2е) и Делегираните актове (чл. 31, ал.5) разходите по изграждане и функциониране на системата следва да се покриват от Притежателите на разрешения за употреба (ПРУ). В тази връзка, след консултация с Централното управление на НАП, Сдружението се регистрира по ДДС, което ще позволява ПРУ да третират верификационните плащания като разходи, свързани със стопанската им дейност. За аптеките и търговците на едро разходите по внедряване на системата са минимални предимно във връзка със закупуване на двумерни баркод четци.
В заключение, благодарение на отличното сътрудничество, високия професионализъм и ангажираност на всички участници в проекта през изтеклата година беше постигнат значителен напредък. През следващата година и половина целта е да направим работеща и ефективна система за верификация на лекарствата в България, като стриктно следваме изискванията на Директивата и единния европейски модел.
София, 13 март 2017 г.


 
Отворено писмо централизирано договаряне лекарства
Сряда, 21 Декември 2016г. 09:41ч.    PDF Печат Е-поща

20.12.2016 г.                                                        

Гр. София                                                                                                                                                                                                                                  До:

                                                                                                                                                                                                                                                   Д-р Даниела Дариткова

                                                                                                                                                                                                                                                   Председател

                                                                                                                                                                                                                                                   Комисия по здравеопазване към 43 НС

                                                                                                                                                                                                                                                   Г-н Бойко Борисов

                                                                                                                                                                                                                                                   Министър председател на Р. България

                                                                                                                                                                                                                                                   Д-р Петър Москов

                                                                                                                                                                                                                                                   Министър

                                                                                                                                                                                                                                                   Министерство на здравеопазването

                                                                                                                                                                                                                                                   Професор Николай Данчев

                                                                                                                                                                                                                                                   Председател на НСЦР

                                                                                                                                                                                                                                                   Г-жа Асена Стоименова

                                                                                                                                                                                                                                                   Директор на ИАЛ

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Във връзка с плановете на Министерство на здравеопазване за централизирано договаряне на лекарства за нуждите на лечебните заведения и обявената обществена поръчка за 1 млрд. 200 млн. лв.

 

 

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България - АРФАРМ ,Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства – БАТЕЛ, Българската Генерична Фармацевтична Асоциация – Бгфарма и Американска търговска камара в България – AmCham) от името на своите членове се обединяват около необходимостта от сериозно преразглеждане на условията и реда по обявеното от Министерство на здравеопазването  централизирано договаряне на лекарства за нуждите на лечебните заведения и свързаната с него обществена поръчка за 1 млрд. 200 млн. лв.

На първо място бихме искали да отбележим подкрепата си за всички усилия на Министерството на здравеопазването да подобри  ефективността на разходване на публични средства. В същото време, обаче бихме застанали зад тези решения, които гарантират свободната и лоялна конкуренция на пазара и непрекъснатият и безпроблемен достъп на българските пациенти до лекарствена терапия.

След детайлно запознаване с условията на обявената от Министерство на здравеопазването обществена поръчка и методология за провеждане на електронни търгове за доставка на лекарствени продукти, бихме искали да изразим сериозните си притеснения, че така организираната процедура ще доведе до дестабилизиране на сектора, а от там и до ограничаване на достъпа на българските пациенти до нужната им терапия.    

Бихме искали да изброим тези условия, заложени в обществената процедура, които според нас ще доведат до трайно нарушаване на лекарствоснабдяване на болничен пазар и носят други значителни обществени рискове.

  1. Липсват критерии за подбор на включените в обществената поръчка за 2 години напред лекарствени продукти. Наблюдава се избирателно подбиране на АТС-кодове по продукти в рамките на едно международно непатентно наименование (INN), ограничаващо участието на определени производители, вносители и/или търговци на едро.

 

  1. Сериозна опасност за ограничаване на достъпа на българските пациенти до нужната им лекарствена терапия, произтича от изискването за изключително и ненужно висок минимален остатъчен срок на годност на продуктите към датата на доставка, включително без никакво отчитане на специфичните различия при производството на определени групи лекарствени продукти, например така нарч. биопродукти или такива със специален режим на освобождаване за пазара.

 

  1. Условията на процедурата ограничават сериозно конкуренцията, не само заради вече споменатата липса на равни права на участие на всички продукти от ПЛС, но и поради ограничаване възможността за представяне на варианти на оферти в рамките на една номенклатурна единица. С други думи липсва  опция за промяна на търговския продукт в рамките на INN при участието в индивидуалните търгове на болниците, както и указване на конкретния търговски продукт (опаковка и лекарствена форма), за който се сключва договора между изпълнителя и лечебното заведение. Въвежда се и тежка административна процедура по приемане и изпълнение на заявките, както и поставяне на множество изисквания по отношение на документацията за плащане на извършените доставки, което от своя страна ще увеличи още повече задлъжнялостта в сектора.

 

  1. Притеснителен е опитът за определяне на централно ниво на максимални количества за всяко международно непатентно наименование (INN), които да се закупуват от лечебните заведения за период от 2 години. Подобна практика има антиконкурентен характер и прилагана преди 2011 г., водеше до недостиг на определени лекарства в лечебните заведения, поради което беше обосновано беше прекратена от МЗ. Би следвало на обществеността и на лечебните заведения да бъде ясно посочено, че определените в процедурата количества имат само  препоръчителен характер и болниците при подготовка на индивидуалните си търгове следва да се ръководят от потребностите на своите пациенти.    

 

5.      В допълнение, считаме, че има сериозни пропуски при изработването на самата електронна платформа, по отношение на гаранции за информационна сигурност.  Предвид огромния мащаб на обществената поръчка (1 млрд. 440 млн. лв. с ДДС и разпределяне на пазар за 2 години напред), считаме че при възлагането на системата изцяло е подценен въпроса с гарантирането на прозрачност и залагането на  антикорупционна защита.

В заключение от името на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България - АРФАРМ ,Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства – БАТЕЛ, Българската Генерична Фармацевтична Асоциация – Бгфарма и Американска търговска камара в България – AmCham, бихме искали да заявим своята готовност за намирането на партньорско и работещо решение за въвеждане на централизирано договаряне на лекарства, предвид очевидните обществени ползи. За това бихме, искали да призовем българските власти и общество за активна позиция и изграждането на по-бърза, качествена и сигурна система за снабдяване на болниците с лекарствени продукти.

С уважение,

Деян Денев                        Оля Василева                    Росен Казаков                  д-р Красимира Чемишанска

Изп. директор                    Изп. Директор                    Изп. Директор                 Председател Комитет Здравеопазване

Арфарм                               БАТЕЛ                                Бгфарма                           AmCham                  

 
Е-търговете за лекарства – предизвикателствата
Понеделник, 05 Декември 2016г. 11:44ч.    PDF Печат Е-поща

Е-търговете за лекарства – предизвикателствата

02-12-2016 11:00
Автор: Мария Чипилева
Е-търговете за лекарства – предизвикателстватаБраншът е скептичен за възможностите за голямо намаление в цените
Електронният търг за лекарства на здравното ведомство трябва да започне през следващата година. Какви са очакваните последици от него за бранша и пациентите може да видите в този материал, подготвен специално за сп. "Икономист" (ikonomist.bg).

Още по-голяма консолидация сред търговците на едро с лекарства, относителна промяна на цените на медикаментите, промяна на терапията на пациентите и отпадане на някои от продуктите от пазара. Това са част от възможните последствия от въвеждането на електронен търг за снабдяването с лекарства, които очакват в бранша. Идеята е на екипа на здравния министър в оставка Петър Москов. Въпреки оставката първият електронен търг ще се реализира в началото на 2017 г. Идеята срещна подкрепа и на производителите, и на дистрибуторите, но всички твърдят, че крайният ефект зависи от реализацията й, защото подводните камъни са в детайлите.

Електронният търг ще е за лекарствата в болниците. Идеята на здравното ведомство е с него да се осигуряват всички медикаменти за всички клиники. Целта е така да паднат цените им заради големия обем на поръчката. Засега в търга са се включили 145 болници от 360. Първата поръчка ще бъде за 800 позиции (INN), които на практика покриват пълната палитра от лекарства в клиниките. Предвиждаме споразумението, което ще подпишем, да е за две години, в рамките до 1,2 млрд. лв., обясни зам. здравният министър д-р Бойко Пенков. Според него в това количество е предвиден и резерв от 30%, който да посрещне нуждите в случай на повишена заболеваемост.

Въпреки това някои от производителите се опасяват дали няма да има липси на медикаменти в болниците. Причината е, че заявените количества от клиниките за малките процедури могат да се изчерпят, затова е нужно да има гъвкав механизъм за набавянето на лекарствата. Отговорът на здравното министерство е, че в такива случаи ще се преразпределят количества от болници, където има повече медикаменти.

Самата процедура на търга ще следва Закона за обществените поръчки. Разликата ще е в това, че документите ще се качват в интернет на платформата на търга. След като се обобщят всички заявки на болниците, количествата ще станат видими за дистрибуторите и те ще качат офертите си. Когато се даде официален старт на наддаването, търговците ще виждат коя е най-ниската цена и ще могат да коригират офертите си, като ги понижават с определена стъпка. Процесът ще трае два-три дни, след което Министерството на здравеопазването ще сключи споразумение с първите двама дистрибутори, които са предложили най-ниски цени. От там нататък всяка болница ще прави свои поръчки и ще сключва договори за конкретни медикаменти и в конкретни срокове със съответните търговци. В този двустранен процес промяна на цените може да има, но отново само надолу.

На теория всичко изглежда прекрасно, но в бранша имат някои опасения. Основната цел на търга е да се уеднаквят и понижат цените на лекарствата. Според търговците няма как да се постигне много голямо понижение на цените, тъй като и сега те са доста изпилени. Освен това в момента има болници, които плащат навреме поръчките си, както и други с огромни задължения, затова цените на лекарствата за първите клиники са по-ниски.

„Има лечебни заведения, при които след изчисляване на кредитния риск и обем на поръчката са постигнати много ниски цени. При централното договаряне търговците на едро не знаят кои са болничните заведения, заявили конкретната лекарствена позиция, и фактът, че не могат да избират с кой партньор да работят, ще доведе до първоначално формиране на по-висока цена", казва Оля Василева, директор на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ).

Според нея цената трябва да бъде обвързана и с други условия в договорa. "Имам предвид срока на доставката, определянето на максимален брой заявки или минимална сума на заявката, фиксирането на задължителен за всички лечебни заведения и позиции минимален остатъчен срок на годност на доставяните продукти – от 30% до 40%", казва Василева. Изключително важно за дистрибуторите е и да се заложат законово определените максимум 60 дни отложено плащане. „Ако се вземат предвид изброените по-горе фактори, тогава можем да очакваме намаляване на крайната цена, в която всеки търговец ще е калкулирал кредитния си риск", добавя тя.

От Министерството на здравеопазването също мислят в тази посока. За да няма парадоксални ситуации, в които болниците сега постигат по-ниски цени, отколкото на електронния търг, държавните клиники ще трябва да подпишат споразумения за разсрочване на старите си борчове. Ако все пак се окаже, че има болници с по-ниски цени на сегашните си търгове, те ще могат да работят по тях, обясни зам.-министър Пенков.

Без значение колко по-ниски или по-високи ще са цените на търга, те със сигурност ще са еднакви за всички болници в него. Това съответно означава, че и здравната каса ще плаща всички лекарства за рак например на едни и същи стойности. В момента, колкото и парадоксално да звучи, фондът получава фактури от клиниките с различни цени за едни и същи търговски марки от онкомедикаментите. Макар и рядко, има фрапиращи разлики, а касата ги покрива. С общия търг това ще се прекрати, а фондът ще плаща една и съща стойност не само за конкретното лекарство, а за всички марки от една молекула. По този начин държавата ще гарантира едно базово лечение за пациентите. Ако те искат да получат по-скъпо, това трудно ще им се получава в държавните и общинските болници, защото те няма да имат право да провеждат други търгове. Заради това може да настъпи и промяна в лечението на някои от хората.

Подобно ограничение във финансирането би могло да доведе до оттеглянето на някои лекарства. Причината е, че ако най-ниските цени не ги устройват, те няма да могат да присъстват в половината болници. Според институциите и дори според самите производители тази опасност не е много голяма. „Генеричните медикаменти винаги са били средство за намаляване на разходите. Ние приветстваме всяка мярка за оптимизиране на разходите. Доколко ефективна ще е тя, все пак ще видим, когато започне да работи ", казва Николай Хаджидончев, председател на БГФарма.

Според дистрибуторите обаче може да се стигне до отпадане на някои медикаменти. „Този риск съществува особено за иновативните лекарствени продукти и малките концентрации, тъй като референт при тях е голямата концентрация или ако се появи нов генеричен продукт с много ниска цена", казва Оля Василева. Според нея оферирането на лекарства на единица активно вещество представлява сериозен риск за осигуряване на всички необходими продукти за качественото лечение в болниците.

Консолидирането на търговията на едро е друго от възможните последствия от електронния търг. И в момента този сегмент е максимално окрупнен, около 90% от доставките в него се реализират от четири основни дистрибутора – „Софарма", „Фьоникс", „Стинг" и „Фармнет". Според Министерството на здравеопазването на търга се очаква да дойдат немалко търговци. Аз очаквам поне 30 дистрибутори да проявят интерес към доставките, прогнозира д-р Пенков. От бранша обаче смятат, че предложеният модел по-скоро ще окрупни пазара. „Заради кратките срокове за наддаване и големия брой номенклатурни позиции, които ще бъдат включени в електронния търг, смятам, че голяма част от търговците ще бъдат затруднени да участват", казва Оля Василева.

Опитите за формиране на картелни споразумения са друга от възможните последици. Тук обаче дистрибутори и институции са единодушни, че големите търговци няма да играят само за части от пазара, и то за цели две години. Производителите се опасяват и от появата на дистрибутори, които да предложат толкова ниска цена, че след това да не могат да доставят продуктите. От здравното министерство смятат да парират тази опасност с включването на солени санкции в самото споразумение.

Според участниците на пазара могат да се породят и още неизвестни в резултат на електронните търгове за лекарства. Сред тях например са какво се случва с вече договорени лекарства, които напускат българския пазар, или пък ако не се яви нито един кандидат за дадена позиция. Със сигурност тези въпроси няма да са единствените, а какви ще са решенията им и какъв – ефектът, ще покаже времето.

 
Рентабилността в сектора намалява
Събота, 15 Октомври 2016г. 09:43ч.    PDF Печат Е-поща

DEK_38611

Автор: Мария Чипилева

Източник:www.clinica.bg

Какви са предизвикателствата пред дистрибуторите на лекарства, какво се случва с дълговете на болниците, какви са очакванията им от електронния търг за медикаменти, попитахме Веселин Кунев. Той е новият председател на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и директор на един от четирите най-големи дистрибутора у нас – „ФьониксФарма".

- Г-н Кунев, като председател на БАТЕЛ, какви са най-големите предизвикателства пред вас, които виждате?

- Основните цели на БАТЕЛ са устойчивост, конкурентноспособност, прозрачност и високо качество на услугите, които се предлагат на пациентите във фармацевтичния сектор в България. Затова работим за повишаване стандартите на опазване на здравето на българския пациент и синхронизацията на българското законодателство и практики със стандартите и директивите на Европейския съюз, както и за спазването на най-високите професионални стандарти на работа в сферата на търговията на едро с лекарствени продукти и на стандартите на Добрата дистрибуторска практика.

В търговията на едро с лекарства, дистрибуторите са свързващото звено между фармацевтичната индустрия и крайния пациент, които правят възможно достигането на необходимия лекарствен продукт до пациента. Тази наша роля и значимостта й за здравеопазването и крайния клиент е за съжаление подценена. Ако дистрибуторът на лекарства не достави навреме необходимите продукти, веригата се къса и потърпевш става пациентът.

Това е и едно от основните предизвикателства, които стоят пред мен, като председател на БАТЕЛ – да показваме значимостта на бранша и ползата от него за пациента чрез прилагане на най-добрите професионални практики.

Разбира се, като всеки бранш ценовият аспект влияе директно на състоянието на дистрибуторския бранш. Непрекъснатите регулации за намаляване цените на лекарствата и постигането на икономии в здравеопазването и в частност намаление на дефицита в бюджета на НЗОК, са водещи предизвикателства пред бранша. През миналата година например беше въведена система за задължително предоставяне на отстъпки от производителите на лекарства на НЗОК, в следствие на което производителите сериозно намалиха отстъпките си към дистрибуторите. Затова и едно от основните предизвикателства пред нас е как да посрещнем все по-големите количества и обеми на лекарства като опаковки и стойност, които трябва да обслужваме, при условията на все по-намаляващи маржове и рентабилност в този бранш.

- Средно с колко процента се понижиха маржовете?

- Имам наблюдение върху фармацевтичния бизнес, по-специално в дистрибуцията на лекарства, от повече от 12 години. За този период средно маржовете се понижаваха с 1% на година, като в последните години темповете на намаление се засилват. И това се дължи на два основни фактора - от една страна регулациите на държавата, чрез които се намалиха надценките за аптеките и дистрибуторите, от друга - чрез политиката на производителите на лекарства, които непрекъснато също намаляват своите отстъпки. Влиянието на тези два фактора се отразява директно върху останалите участници във веригата на доставка - дистрибуторите и аптеките.

- Ще работите ли в тази посока за промени в регулативната база?

- Основната регулативна база тук са надценките. Предвид, че цялата политика в здравеопазването е насочена към оптимизации и икономии, вероятността за успех е под въпрос. Това, което е важно за нас, е да имаме разбирането на всички участници във веригата на доставка - производители, аптеки и институции, че дистрибуторските компании имат пряка и значима роля в здравеопазването и че непрекъснатият натиск за икономии води до голям риск за дебалансиране на цялата система на доставка на лекарства. И това е възможно скоро да стане факт. Вече се виждат първите сигнали за този дисбаланс – производители изтеглят свои лекарства от българския пазар, аптеки прекратяват дейността си, за определени лекарства се появява хроничен дефицит. Затова е важно всички участници в сферата на здравеопазването, съвместно с държавните институции, в лицето на Министерство на здравеопазването и НЗОК, да намерим разумния баланс на интереси, който да направи системата на доставка на лекарства стабилна и устойчива като бизнес модел за всички участници в нея.

- Конкуренцията сред дистрибуторите и аптеките е много висока, какви са отраженията й върху вас и върху достъпа на пациентите до лекарства?

- Високата конкуренция е нещо добро, тя движи бизнеса към развитие, иновации и по-висока ефективност. Недостатъкът на тази ситуация е, че в България маржовете са с непрекъснато намаляващи стойности. Това поставя пред дистрибуторите предизвикателството да доставят все повече медикаменти в опаковки, и да посрещат все по-високи изисквания за качество, за лекарствената безопасност, с все по-ниски маржове и все по-малка рентабилност. Това прави дистрибуцията на определени лекарствени продукти икономически неефективна, какъвто е примерът с иновативните лекарства за хепатит С, които НЗОК заплаща от началото на тази година. А това е в ущърб на пациента. Аналогична е ситуацията с всички медикаменти над 250 лв. Не е разумно да се оказва, че аптеките и дистрибуторите не заслужават никакво възнаграждение за обслужването на тези лекарства.

- На кой пазар е по-затруднена работата ви – болничен или аптечен?

- В двата сегмента срещаме различни предизвикателства. Ясно е, че основното предизвикателство на болничен пазар е огромната задлъжнялост на лечебните заведения като цяло и особено на някои от тях. Има болници, които предвид задлъжнялостта си, непрекъснато разплащат стари дългове и не могат да заплащат текущите си доставки за лекарства, което също е част от тази неустойчивост и рискове в системата на здравеопазването. Това принуждава доставчиците на тези болници да предприемат действия относно спиране на доставките, започване на съдебни процедури, блокиране на сметки. Ние като дистрибутори сме поставени в една много тежка дилема – от една страна става въпрос за доставка на лекарства на здравни заведения и спасяване на човешки живот, от друга страна всички ние сме икономически предприятия, които не могат да извършват дейността си без да получават заплащане за доставените лекарства.

По отношение на аптечния пазар вече споменах някои от основните трудности. Надценката за дистрибуторите за всички лекарства с цена над 250 лв., които се заплащат от НЗОК, е 10 лв. Тази сума не покрива разходите ни за дистрибуция и кредитния риск, особено при по-скъпите лекарства с цени над 1000 лв. за опаковка.

- Задлъжнялостта се увеличава с всяка година, само на публичния сектор вече мина 500 млн. лв., а основната част е към вас. Докъде бихте могли да издържите?

- Ние сме не само доставчици, въпреки че често свързват ролята ни с превозване на кашони с лекарства до аптеките и болниците. Като дистрибутори ние сме всъщност един голям кредитор на системата на здравеопазване в България. Така че тук ролята на големия дистрибутор също не е за подценяване. Ние инвестираме в сектора здравеопазване и това е начинът, по който гледаме на сериозната задлъжнялост от страна на някои болници. Стараем се да сме гъвкави, разбираме трудностите на болничните заведения и винаги сме готови за диалог и намиране на работещи решения. Естествено, когато става въпрос за плащания, винаги се стига до момента, в който трябва да има яснота между двете страни, как и кога в крайна сметка ще се разплатят продуктите, които са доставени.

- В тази връзка водили ли сте разговори с министерство на здравеопазването?

- До момента нямаме директна връзка, откакто съм поел поста председател на БАТЕЛ. Това, което знам е, че в миналото са инициирани и провеждани срещи, резултатите от които, за съжаление, са почти никакви. Виждането е, че болниците са търговски дружества, които сами отговарят за управлението си. Ние не приемаме тази теза, в крайна сметка Министерството на Здравеопазването има всички правомощия и средства да се намеси там, където нещата имат нужда от подобрение. На този етап, подходът ни е да работим индивидуално с болниците и да търсим решение за всеки един отделен случай, но според нас е необходимо да се работи за намиране на трайно решение на натрупаните от години дългове на болниците.

Подобряването на управлението на болниците изглежда е един от възможните варианти за решение – това е вече стартирал процес с добри резултати в някои от лечебните заведения. Някои големи болници направиха положителни промени, следствие на по-добър мениджмънт и управление. Това показва, че най-вероятно освен наличието на финансови средства, е нужно и доброто им управление. Тук можем да дадем като пример частните болници, които не генерират такива големи задължения, както някои държавни болници. Това показва, че с едно по-ефективно управление на наличните ресурси в системата, могат да се постигнат много по-добри резултати и да се избегне задлъжняването. Ако този процес продължи, може да доведе до значително подобрение на ситуацията.

- Колко е максималният срок на просрочията, които имат болниците към вас?

- По закон максималният срок е 60 дена отложено плащане, но не са много болниците, които го спазват. Има лечебни заведения с натрупани задължения към дистрибутори, които не са обслужвани с години. Повечето дистрибутори са много гъвкави и дават допълнително отложено плащане, като при някои болници, които са в особено тежко финансово положение, споразуменията за погасяване на неразплатените задължения обикновено надхвърлят 1 година.

- Това влияе ли върху цената на медикаментите за съответните болници?

- Нормално е при формирането на една цена винаги да се взема предвид фактора „кредитен риск". Но доста конкурентният пазар в България също дава своето отражение. Не смятам, че в момента участниците в болничните търгове калкулират адекватно кредитния риск при формирането на цените, с които участват в болничните търгове.

- Много често се говори, че в страната има недостиг на определени лекарства. Какви са вашите наблюдения, случва ли се наистина това?

- Ако визирате дефицита на лекарства заради реекспорт, такива случаи наистина има. Има напрежение по цялата верига за определени продукти. Но не сме ние дистрибуторите, които могат да дадат оценка на този дефицит. Ако трябва да говорим за паралелния износ, това е един напълно законен и регламентиран бизнес в рамките на ЕС. Ясно е, че той създава напрежение заради дефицита на продукти на нашия пазар, от което пациентите страдат. Тук е ролята на държавата да намери правилния модел на регулации в съответствие с европейското законодателство, които да гарантират достъпа на българския пациент до лекарства. България не е феномен, общо взето в европейски мащаб всички източноевропейски страни са източник на износ на лекарства към западноевропейските пазари и проблемите там са сходни.

- Този тип дейност характерен ли е за големите търговци на едро, като членовете на БАТЕЛ, които оперират на нашия пазар или по-скоро е предмет на отделни фирми, които само с това се занимават?

- Основна мисия на националните дистрибутори, членове на БАТЕЛ е осигуряването на справедливо и прозрачно лекарствоснабдяване и предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България. За нас, включително и като „Фьоникс Фарма"е важно да осигурим достъп до българския пациент до лекарства и ние нямаме интереси в тази посока.

- Вие сте с огромен оборот, а с ниска печалба. Можем ли да кажем каква е нетната печалба на сектора или брутната, за миналата година?

- Ако визираме четирите големи дистрибутора, може да се каже, че двама от тях приключиха годината с печалба и двама - със загуба. Като цяло рентабилността в сектора намалява. Това е факт.

- На пазара срещат ли се неетични конкурентни практики или нещата са нормализиран вече?

- Като цяло процесът на изсветляване в българската икономика е факт в последните години, това важи и за сектора на здравеопазване. В аптечния сегмент се отчетоха доста подобрения в тази посока чрез свързването на фискалните устройства на аптеките с НАП. В болничния сегмент също има положително развитие в последните години. Естествено, дори и в най-развитите държави съществува някакъв процент сива икономика, но в България има още доста какво да се желае. За нас от БАТЕЛ прозрачната бизнес среда и налагането на високи етични бизнес практики са сред основните ни приоритети. Очакваме държавните институции също да свършат своята работа в тази посока.

- Във връзка с все по-големия ценови натиск, как смятате, че ще се отрази електронният търг, който здравно министерство иска да направи?

- Всички са в очакване в съвсем скоро време да се случи този електронен търг. Официално все още той не е обявен. Електронните търгове са известна практика в много страни. Това е един от инструментите за постиганена прозрачност в процедурата по договаряне и закупуване на лекарства за болниците, както и на по-добри цени. Смятам, че като практика, която се използва в много други европейски страни, това е добър модел и добра възможност, естествено, важно е как ще бъде реализирана в нашите условия. За съжаление сме свидетели на много примери, в които добрите идеи и добър чуждестранен опит в България не се реализират правилно и докрай.

- Има ли вече яснота какво ще представлява нашата платформа?

- Очакваме преди стартирането на електронните търгове да има възможност всички заинтересовани страни - дистрибутори и потенциални участници да бъдат запознати със системата, да могат да я тестват. Без сериозно предварително тестване на техническите аспекти на системата съществува риск националният търг да не доведе до желаните резултати. Ние като асоциация винаги сме готови да предложим целия си експертен потенциал и ресурси в подкрепа на усилията на държавата за реформи в сферата на здравеопазването и подобряване на ефективността в управление на процесите в болничната помощ и разходването на публичните средства. В този контекст сме благодарни на настоящото ръководство на МЗ за диалогичността и партньорството и се надяваме, че съвместната работа по създаване методиката за електронните търгове ще доведе до практично и разумно решение.

- Смятате ли, че ценовият коридор би бил удачна мярка занамаляване на доплащането?

- Ценовият коридор беше отлаган няколко пъти. Той е свързан с една от другите идеи за промяна в закона за лекарствата – тази за генерично предписвани или генерично заместване. Двете идеи се припокриват и ако се възприеме генеричното заместване, това трябва по-скоро да доведе до отпадане на идеята за ценовия коридор. Остава да видим в предстоящия политически сезон какви ще са промените в закона за лекарствените средства в хуманната медицина.

- Ако все пак се стигне до въвеждането на ценовия коридор, това ще се отрази ли негативно на достъпа до медикаменти?

- Много зависи от начина и формата, в която се разписват тези регулации и които в крайна сметка те се реализират на практика. Идеята за ценови коридор и за стимулиране на докторите да изписват и пациентите да консумират по-евтини лекарства, е полезен ход. Въпросът е да има механизъм за пациента, който желае да доплаща за по-различен или за брандиран медикамент, да го направи. Защото за мен пациентът има право да избира - дали да ползва безплатното, по-евтино лекарство или да си доплати за по-скъпото. В този смисъл смятам, че контролираното генерично заместване е по-правилният модел.


 
Chairperson BAPW
Петък, 30 Септември 2016г. 13:37ч.    PDF Печат Е-поща
dimitar_dimitrov

Уважаеми колеги, партньори,

Обръщам се към Вас, първо с благодарности за подкрепата и съдействието, които оказахте на Българската Асоциация на Търговците с Лекарства (БАТЕЛ) от самото й учредяване през 2010 година, така че БАТЕЛ да се изгради като представителната партньорска организация на търговците на едро с лекарства в сектора на Здравеопазването.

В качеството си на Председател на БАТЕЛ от самото учредяване на Асоциацията, бях изключително щастлив да имам възможността да работя заедно с Вас, преследвайки вярвам една и съща цел – да изградим българския фармацевтичен сектор по-устойчив, конкурентноспособен и предоставящ все по-добри здравни услуги на българските пациенти.

Вярвам, че изградихме солидни основи  и дойде време да предам щафетата на Веселин Кунев, управител на „Фьоникс Фарма България“ като и за занапред ще продължа да подкрепям Веселин и екипът на организация в ролята на Член на Управителния съвет.

Пожелавам успех на Веселин Кунев и благодаря на екипа, който бе зад мен през всичките тези години! За мен беше чест!

                                                            С уважение,

                                                                                   Димитър Димитров,

                                                                                   Член на Управителния съвет       

                                                                                    БАТЕЛ


 


Страница 5 от 13

Member of

girp_logo           bolv_small