Национална кръгла маса „Дискусия за бъдещето на здравеопазването.
Thursday, 04 October 2018 10:53    PDF Print E-mail
There are no translations available.

  На 26.09.2018г. в НДК се представи визията на Министерство на здравеопазването за нов модел на здравна система.
  На събитието присъстваха вицепремиерите Томислав Дончев и Валери Симеонов, екипа на МЗ, председателя на Комисия по здравеопазване към НС и депутати от комисията, представители на Световната банка, СЗО, обудсмана, представители на различните заинтересовани страни.     

  1. Цели на новия модел на здравна система
  • Да се подобри удовлетвореността на пациентите чрез постигането на социален консенсус;
  • Да се подобри ефективността на използването на средствата в здравната система;
  • Да се оптимизира структурата и разпределението на болничните ресурси и да се преодолеят териториалните дисбаланси в системата;
  • Да се намали и елиминира делът на нерегламентираните разходи в системата, които на този етап се съизмерват с мащаба на публичните разходи за здравеопазване;
  • Да се подобри контрола в системата;
  • Да се измерва качеството на лечението и се проследяват ефектите от прилаганите терапии върху пациентите;
  • Да се създаде потенциал за реализиране на нови политики и програми и за инвестиции и обновяване на материалната база и технологиите за лечение.
  • Модел А: Задължително здравно осигуряване с възможност за личен избор на осигурителен фонд между частни застрахователи:
  • Въвеждане на форми на конкуренция между НЗОК и застрахователи –дисциплина и отчетност в системата.
  •  Двустълбов модел – задължително осигуряване срещу 8% и допълнително доброволно застраховане, с който се въвежда конкуренция за финансиране между НЗОК и застрахователите.
  • При фалит на застраховател пациентите ще се обслужват от НЗОК или гаранционен фонд за определен период от време до избор на нов застраховател/осигурител.
  • Лекарите в извънболничната помощ ще трябва да  изпращат пациента за болнично лечение само в болница, сключила договор със същия застраховател. За да не стане това трябва лекарите от доболничната помощ да имат договор с всички застрахователи.

  Механизмите на работа при този модел са следните:

  • НЗОК и застрахователите се договарят пряко за предоставянето на здравни услуги с лечебните заведения, които отговарят както на национално определените изисквания и на техните специфични критерии за качество и удовлетвореност на потребителите. НЗОК и застрахователите сключват договори с изпълнителите на медицински услуги на конкурентен принцип;
  • Законодателно се определя система за управление на риска  на основата на критерии за разпределяне на риска между застрахователите, които включват пол, възраст, регион. Формулата за разпределение на риска се усъвършенства ежегодно. Целта е да няма селекция на риска на принципа на здравен статус.
  • НАП акумулира вноските на всички здравноосигурени пациенти и превежда вноските на месечна база към НЗОК или застрахователя за записаните пациенти, като се определят задължителни изисквания за застрахователите, на които те да отговарят.
  • Превеждането на средствата от вноските към застрахователите е базирано на броя на осигурените и размера на здравноосигурителните вноски от 8%, след прилагането на механизъм за изглаждане на риска и се извършва непосредствено след постъпване на вноските на месечна база. По този начин управлението на ресурса се прехвърля върху НЗОК или застрахователя. Средствата се използват за здравноосигурителни плащания, административни разходи, участие в положителния резултат и при ефективност на фонда – печалба, която се преразпределя по определени правила за записаните лица.
  • Всички осигурители, включително НЗОК, следва да са лицензирани и да отговарят на определени условия, дефинирани със закон.
  • Осигурителите формират Осигурителен пул, чиято цел е да елиминира редица рискове.
  • Ще се регламентира законодателно Гаранционен фонд , който ще се формира от средства, набрани от здравно-осигурителни вноски през първата година. Средствата в гаранционния фонд могат да се усвояват единствено за здравноосигурителни плащания на застрахователи в несъстоятелност, при строго законово регламентирани ред и условия.

  Предимства на модела:

  • Запазване на социално разпределителните механизми;
  • Запазване на размера на средствата и осигуряване на равенство във финансирането;
  • Равенство в достъпа;
  • Превеждане на средствата на месечна база;
  • Създава се конкуренция на НЗОК.

  Недостатъци:

  • Здравноосигурените лица не знаят какво се харчи от техните сметки;
  • Остава риска за нерегламентираните плащания;
  • Трудна за администриране система в началото, ще изисква и допълнителни еднократни разходи;
  •  Липса на възможности за финансиране на нови дейности и политики, освен със средствата, реализирани в резултат на подобряване контрола в системата.

  Модел Б: Икономически принципи при взимане на решенията за въвеждане на задължително допълнително застраховане.

  Най-съществената характеристика на този здравен модел е преминаването от чисто солидарен осигурителен модел към персонализиран здравно-осигурителен модел. Тази промяна ще се извърши поетапно – от съвместно участие на НЗОК и застрахователите в дейностите, до пълна и цялостна демонополизация на НЗОК – вариант А.

  При модел Б ресурсът ще се генерира от 8 %-ната задължителна осигурителна вноска и фиксираната (в рамките на годината) задължителна застрахователна премия. Размерът на задължителната застрахователна премия се договаря на базата на постигнати резултати с участието на държавата и застрахователите.  Ще се провежда национално рамково договаряне на цени и обеми на медицинските дейности между съсловните организации на лекари по медицина, дентални лекари, НЗОК и МЗ. Така определените цени са национални, задължителни цени в рамките на основния пакет услуги.  Националното рамково договаряне ще има постоянна и променлива част. Постоянната ще отразява условия и ред за сключване на договори, за предоставяне на медицинската помощ, за критерии за качество и ефективност, за отчетност, за методите на заплащане на видовете дейности.

  Застрахователите ще се присъединяват към договорите на НЗОК с изпълнителите на медицинска помощ и ще следват общите условия на националното рамково договаряне. Всяко лечебно заведение ще може да избира на какви цени работи, като при различие с определените в хода на националното рамково договаряне е длъжно да ги регистрира и да обявява на видно място. Ще се въведат единни правила и изисквания към лечебните заведения без значение от собствеността им. Всички ще се ползват от публичния ресурс.

  Финансирането на новата здравна система модел Б е базирано на съчетаване на три стълба. Ще се изгради смесена система на финансиране с няколко нива на защита на гражданите, а именно:

  1. Първи стълб – Задължително осигуряване – 8%- вноска за здравно осигуряване.
  2. Втори стълб - Задължително здравно застраховане – задължителна за всички здравна застраховка с фиксирана премия.
  • Всеки задължително здравно осигурен е длъжен да се застрахова допълнително за покриване на лечение (Критични заболявания и злополуки) от обхвата на основния пакет;
  • Застрахователната премия няма да зависи от доходите на лицето. За пример се даде фиксирана цена от 12 лв. месечно. Застрахователната премия се изплаща еднократно за годината или на месечни вноски.
  • Застрахователите нямат право да отказват застраховане на здравно осигурен.   
  • Гражданите имат право свободно да избират и да променят своя застраховател по ред, предвиден в Кодекса за застраховане;
  • Държавата покрива застраховките на пенсионери, безработни, социално слаби и деца. Държавните служители сами ще заплащат допълнителната задължителна застраховка.
  • Застрахователите се обединяват в нарочен Здравен застрахователен пул. В пула ще участва и дъщерно дружество на НЗОК, лицензирано като застраховател. НЗОК също ще може да се конкурира за участие във втория и третия стълб.
  Към осигурителите и застрахователите, които се очаква да участват в новата здравна система могат да се предявят редица специални изисквания, например:
  • Минимум брой  записани лица – 500 хил.;
  • Национално представителство с офиси във всички областни градове;
  • Пълно покритие на територията на страната с договори за извънболнична и болнична медицинска помощ по ред, определен от Министерство на здравеопазването;
  • Задължение за използването на Националната здравна информационна система.
  1. Трети стълб - Доброволно здравно застраховане – класическо застраховане.


  Модел Б -  лекарствената политика и медицински изделия :
  • МЗ обявяват списък с цени на лекарства, които се заплащат с публични и държавни средства;
  • Централизирано договаряне на цени на лекарства за болници;
  • Различни модели на договаряне на отстъпки;
  • Въвеждане на критерии за заплащане срещу резултат;
  • По-строги правила и критерии за оценка на здравните технологии на примера на ЕС практики;
  • Използване на генерични лекарствени средства. Търговските наименования могат да бъдат покривани чрез директни плащания и/или допълнително застраховане;
  • Анализ на практиките за вертикална интеграция по веригата производител-дистрибутор-аптека.

  Медицински изделия:

  • Министерството на здравеопазването централизирано договаря цени на изделията за болници;
  • Цените и списъците са национални;
  • Създава се методика за рефериране на цени на централно ниво;
  •  Строг контрол върху производители и търговци;
  • Прилагане на различни схеми на договаряне на отстъпки.

  Предимства на модел Б:

  • Лична ангажираност на гражданите, водеща до повече контрол, осигуряване на повече средства, осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ.
  •  Преструктуриране на болничния сектор, дълготрайна политика и визия на здравната система;
  • Запазване на ролята на съсловните организации, но и добавяне на контрол и критерии.
  • Разликата над националната цена се доплаща – от пациента или от доброволна застраховка на пациента;
  •  Ще се създаде гаранционният здравен фонд от лицензираните застрахователи, койт ще покрива плащания, които не могат да бъдат покрити от лицето или застрахователя.
  • Ще е възможно преминаване и към друг метод на заплащане на лечебните заведение – диагностично-свързаните групи.

  Недостатъците на модела са:

  • По-сложна за администриране система;
  • Съществена промяна в нормативната уредба;
  • Увеличаване на отчетността – до въвеждането на Единна електронна система;
  • Необходимост от време за изграждане на доверие в здравните застрахователи;
  • Възможности за скрита селекция на риска и за срит подбор на лечебни заведения, които да манипулират цените.

  При подкрепа от обществеността за въвеждането на Модел Б се очаква същия да влезе в действие през 2020 г. 

   
  Продължава тестовата процедура за закупуване на лекарствени продукти
  Tuesday, 25 September 2018 11:37    PDF Print E-mail
  There are no translations available.

  Министърът на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", продължава тестовата процедура за закупуване на лекарствени продукти чрез Електронната система. Целта на тестовата процедура е всички функционалности на системата да бъдат проверени в реално време за работоспособност и ефективност.

  Етапът, от който продължава тестовата процедура, е подаване на оферти от потенциалните участници. Индикативният график за провеждането на тестовете е следният:

  Периодът за подаване на тестови оферти е от 09:00 часа на 25.09.2018 г. до края на деня на 26.09.2018 г. Тестовите оферти ще могат да се подават по генерирани в Електронната система две тестови процедури за провеждане на обществена поръчка.Периодът за оценка на получените оферти ще е от 09:00 часа на 27.09.2018 г. до края на деня на 28.09.2018 г. В този период подалите оферти участници ще получават съобщения с искания за получаване на допълнителни документи и др.Електронният търг ще бъде проведен от 09:00 часа на 01.10.2018 г. до 17:00 часа на 02.10.2018 г.

  Достъпът до Електронната система с електронен подпис за регистрация и за регистрирани потребители е на следния електронен адрес:  https://cop.mh.government.bg/

  За целите на тестовата процедура в прикачен файл ви представяме актуализирано Ръководство на потребителя (търговец).

  В случай на технически проблеми или проблем с регистрацията в Електронната система можете да се обаждате на тел. 02/9301274 или да пишете на следните електронни адреси:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  За въпроси, свързани с процедурите по провеждане на обществени поръчки, можете да се обаждате на тел. 02/9301314; 02/9301350; 02/9301466 или да пишете на следните електронни адреси:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  За въпроси, свързани със спецификацията, можете да се обаждате на тел. 02/9301217; 02/9301126; 02/9301127 или да пишете на следните електронни адреси:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   
  Supply chain commitment to tackling problem of medicine shortages
  Monday, 05 March 2018 21:04    PDF Print E-mail

  Medicines

  The European associations representing manufacturers of medicinal products, parallel distributors, healthcare distributors and pharmacists welcome pan-European efforts by the Heads of Medicine Agencies1, the European Medicines Agency, the Council2 and the European Commission3 to address medicine shortages. Supply chain stakeholders believe that the long-term resolution of medicines shortages is dependent upon collaborative and unified actions. We therefore call for the inclusion of the supply chain actors in the abovementioned initiatives organized by Governments and the regulatory community. Ahead of the Bulgarian Presidency event ‘Health as the Real Winner: Presidency conference on options to provide better medicines for all’ on 6 March in Sofia, supply chain stakeholders call for their greater involvement in discussions about medicines shortages. Specifically, supply chain stakeholders wish to make the Health Ministers aware of an existing collaboration on this crucial issue, created with the objective of helping to mitigate the impact of shortages. Furthermore, supply chain stakeholders strongly believe that the input, perspectives and experience of the variety of stakeholders affected by the issue of shortages needs to be sought and taken on board to reach best-informed conclusions. The supply chain partners have set up an informal working group in 2015 and published a set of recommendations in early 20174 calling for greater transparency and availability of medicines shortage data, early detection and assessment of potential shortages, consistency of reporting, increased access to the information available across all parts of the supply chain, improved data infrastructure, and collaborative stakeholder governance processes.

  The Associations’ statement4 is part of their wider commitment to tackling the increasing problem of shortages across the European Union, having a significant impact on patients, health professionals, healthcare systems and manufacturers and distributors.

   
  Merry Christmas!
  Sunday, 24 December 2017 16:11    PDF Print E-mail
  Christmas_Card_BAPW_
   
  Държавата следва да наказва с цялата тежест на закона нелегалната търговия с лекарства, но и да стимулира легалния бизнес в сектор Здравеопазване
  Monday, 04 December 2017 14:52    PDF Print E-mail
  There are no translations available.

   

  KRIB_logo

  Държавата следва да наказва с цялата тежест на закона нелегалната търговия с лекарства, но и да стимулира легалния бизнес в сектор Здравеопазване

   

  Законодателната недостатъчност в съчетание с постоянния натиск за намаляване на цените и маржовете на лекарствата, стимулират сивата икономика и криминалните схеми в сектора на грижа за здравето

   

  Фармацевтичният бизнес в България се обявява категорично в подкрепа на действията на държавата срещу нелегалния износ на лекарства. Компаниите -стратегически инвеститори в сектора на здравеопазването обаче уточняват, че това е само първа стъпка и нелегалният износ на лекарства следва да бъде криминализиран чрез нарочни промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Основният закон в наказателното право у нас към момента не адресира разпространението на фалшифицирани лекарства, каквито по смисъла на закона са всички продукти, продавани извън регламентираната верига на лекарство-снабдяване.

  Осъществената преди 3 дни акция на държавните органи показва по недвусмислен начин, че злоупотребите в сектора са причинени именно от криминални лица и предприемането на законодателно-административни мерки срещу тях е безсмислено след като тези лица и фирми не спазват и не зачитат закона изначално.

  За намирането на ефективно решение е необходим задълбочен анализ на причините за наличието на нерегламентиран износ. А той показва, че е на лице комплексно действие на много фактори - законодателна недостатъчност, ограничен ресурс на държавните органи да контролират фирми-еднодневки, постоянен натиск за намаляване на маржове и цени на лекарствата, ниско заплащане на специалистите в здравеопазването и много други.

  Обединеното действие на всички държавни органи, така както беше направено в проведената акция, обаче остава еднократно действие, което е преборило един симптом, но не е решение на причината за „заболяването“. Разкрита е една групировка, но не са премахнати причините утре да се появи следващата.

  Затова фармацевтичната индустрия, която спазва стриктно буквата на закона, отговаря на най-високите международни стандарти, има репутация и ясна роля в обществото, призовава за ефективни мерки срещу сивата икономика и криминалните практики. Категорично ясно е, че в тази ситуация именно стабилните бизнес структури, които единствени могат да изнесат икономическата тежест на сектора при гарантирано спазване на всички закони и прилагане на високи етични принципи, се явяват крайно необходим стратегически партньор на държавата.

  За трайно решение е нужен нов подход – въвеждане на ефективни промени в НПК за преследване и наказание на подобни практики с най-голямата строгост на закона.

  От друга страна либерализиране на законодателството в сектор Здравеопазване, което да подкрепя икономиката и развитието на бизнеса през мащаб, а не чрез натиск върху цени и маржове при малкия обем и ниска покупателна сила на българския пазар. Не трябва да забравяме, че основната роля на държавата е да стимулира икономиката, която инвестира, създава работни места и дава професионално бъдеще на нацията.

   
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


  Page 1 of 11

  Partners

  girp_logo