Laws

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
(Обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 10.07.2008 г. - бр. 65 от 22.07.2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., в сила от 29.01.2009 г., изм. и доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 30.03.2009 г., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., доп., бр. 88 от 6.11.2009 г., в сила от 6.11.2009 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., изм., бр. 61 от 9.08.2011 г., в сила от 10.11.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 3.01.2014 г., изм. и доп., бр. 18 от 4.03.2014 г..изм. с Решение № 1 на КС на РБ от 29.01.2015 г. - бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 27.06.2015 г.)

Закон за медицинските изделия
Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. и доп., бр. 110 от 30.12.2008 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила 16.10.2009 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., доп., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 2.01.2013 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 38 от 26.05.2015 г., в сила от 26.05.2015 г.


Display # 
1 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
(Обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 10.07.2008 г. - бр. 65 от 22.07.2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., в сила от 29.01.2009 г., изм. и доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 30.03.2009 г., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., доп., бр. 88 от 6.11.2009 г., в сила от 6.11.2009 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., изм., бр. 61 от 9.08.2011 г., в сила от 10.11.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 3.01.2014 г., изм. и доп., бр. 18 от 4.03.2014 г..изм. с Решение № 1 на КС на РБ от 29.01.2015 г. - бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 27.06.2015 г.)
501
2 Закон за здравното осигуряване
изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.
499
3 Закон за лечебните заведения
изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г.
374
4 Закон за храните
изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.
328
5 Закон за защита на конкуренцията
изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.
321
6 Закон за защита на потребителите
изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.
330
7 Закон за медицинските изделия
изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г
415
8 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 2011 год.
439
9 Директива 2001/83 ЕО-Кодекс на ЕО, относно лекарствените продукти за хуманна употреба
471
10 Falsified Medicines Directive 2011/62/EU amending Directive 2001/83/EC
ДИРЕКТИВА 2011/62/ЕС от 8 юни 2011 година
за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка
353
11 Закон за здравето
291

Partners

girp_logo