Ordinance
Display # 
1 Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Обн. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г.
476
2 Наредба № 27 oт 2007 г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г.
414
3 Наредба №39 от 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.
437
4 Наредба за отмяна на наредба № 22 от 2005 г. За условията и реда за зарешаване за употреба на лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки заболявания
Обн. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г.
353
5 Наредба № 22 от 14 октомври 2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия
Обн. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г.
434
6 Наредба № 9 от 23 април 2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
Обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.
413
7 Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по позитивния лекарствен списък
изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г.
397
8 Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г
424
9 Наредба № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.
438
10 Наредба № 35 от 22 август 2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от изпълнителната агенция по лекарствата
Обн. ДВ. бр.71 от 31 Август 2007г.
437
11 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина
Обн. ДВ, бр. 106 от 14.12.2007 г.
437
12 Наредба № 2 от 5 февруари 2008 г. за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичн
Обн. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г.
429

Partners

girp_logo