Наредби
Автор: Administrator    Понеделник, 19 Декември 2011г. 14:42ч.    PDF Печат Е-поща

Наредба №39 от 2007 за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.,изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 91, от дата 18.11.2016 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г. и бр. 30 и 62 от 2015 г.)

Наредба № 9 от 1 декември 2015 г.за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 97, от дата 11.12.2015 г.

Наредба №38 от 13 септември 2007г. за изискванията към данните върху опаковките и листовките на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

изм. и доп. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г.

Наредба №22 от 14 октомври 2008г. за условията и реда да блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ бр. 97 от 11 ноември 2008

НАРЕДБА № 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 266А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г.

Наредба №27 от 2007г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти

(Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 54 от 3 юли 2007 г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г.)

Наредба №9 от 23 април 2008г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъотвествие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

Обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.

Наредбо № 1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 10 от 3.02.2012 г.Последна промяна ( Сряда, 21 Декември 2016г. 21:36ч. )
 

Member of

girp_logo           bolv_small