БАТЕЛ и GIRP съвместно с EAEPC (Европейската Асоциация на Евро-фармацевтичните Компании), EFPIA (Европейска федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации) и PGEU (Европейска организация на фармацевтите) организираха национален семинар на тема: Пан-Европейска Система за проверка на лекарствата. Семинарът се проведе по време на 54 –та Годишна среща на членовете на GIRP.

Ричард Бергстрьом, Генерален директор на EFPIA при откриването на семинара каза, че всички партньори в ESM вярват, че сигурността на пациента трябва да бъде поставяна винаги на първо място. Борбата с фалшифицираните лекарства трябва да бъде извършвана посредством ефективни и целесъобразни методи. Пациентите трябва да могат да вярват в лекарствата, които приемат, затова е необходимо да се следва проактивен подход при развиването на системата, който ще осигури на пациентите само най-висококачествените продукти. Бергстрьом насърчи националните представители на заинтересованите страни (фармацевтични дистрибутори, производители и здравни институции) да съдействат и да предлагат системи за проверка на лекарствата, които да бъдат в съответствие с основните принципи на ESM. Генералният директор на EFPIA призова Държавните институции да подкрепят участниците в модела, така че те да създадат една сигурна, здрава, защитена и икономически обоснована система.

По време на семинара г-н Джон Чейв , Генерален секретар на PGEU (Европейска организация на фармацевтите) представи основните моменти  от ESM, който предлага модерно технологично решение, просредством което да се извърши проверката на произхода на всеки един продукт от фармацевта в аптеката. Европейският централен хъб ще бъде свързан със серия от национални системи, които ще играят ролята на валидиращи платформи, доказващи произхода на продукта. Тези платформи ще могат да бъдат използвани от аптеките, както и от всички регистрирани участници във веригата на доставки в борбата с фалшифицираните продукти. Системата ще бъде хармонизирана за всички участници в нея, с цел да се проследяват продуктите и произхода им не само на национално ниво, а и на ниво страна от Европейския съюз. По този начин ще бъде обхваната паралелната търговия, както и управлението на пакети от продукти, предназначени едновременно  за много страни.

Една от ключовите характеристики на EMVS е възможността да предложи на онези страни, които не желаят да създадат своя национална система, да  присъединят вече съществуваща инфраструктура за проверка на продуктите( national Blueprint System Template).

Хайнц Кобелт, Директор Европейски дейности на EAEPC (Европейската Асоциация на Евро-фармацевтичните Компании) обясни как това допълнително предложение, е всъщност икономически обоснована стъпка Колкото повече национални, официални системи се присъединят към ESMтолкова повече се намалят разходите за създаване на нови системи във всяка една Европейска страна. Затова ние се стремим днес, тук да представим, предлаганият от нас модел, тъй като се намираме в една страна със самостоятелна система за проследяване произхода на лекарствата. И се радваме на широкия интерес, засвидетелстван днес от фармацевтичните дистрибутори, производители и Здравните институции.

EMVS  ще бъде управляван от дружество с нестопанска цел, свързано с Европейската Организация за Проверка на Лекарствата. Подобна структура ще бъде създадена на национално ниво, за да стартира, управлява и проследява националната система.

Моника – Дерекю – Поа, Генерален директор на GIRP наблегна на това, че основната ръководеща структура на проекта е на крачка от своето финализиране и формализиране. Въпрос на няколко подписа е да се финализират всички документи, необходими за полагането на водещата платформа за управление. Съвсем скоро ще имаме ефективна управленска структура, която ще предшества публикуването на Делегираните актове. На национално ниво ESM, е готов да подкрепи и ръководи заинтересованите страни във всяка една от държавите, за да развият своя управляваща структура и да ги окуражи да започнат да работят по този въпрос още днес.

Предимства на ЕSM:

  1. Датаматрикс кода е хармонизиран и лесно отличим;
  2. „Проверка в точката на доставка“ е ефективен и осигуряващ безопасността на пациента метод.
  3. Включването на партидния номер и срока на годност, осигурява логистични предимства и най-вече гарантира безопасността на лекарствата за пациента.
  4. Европейският хъб осигурява само една точка, в която производителите трябва да въвеждат данни, улеснява правилното манипулиране с опаковки предназначени за няколко държави
  5. Базиран е на основни принципи и може да отговори на местните нужди
  6. Интегрира се по-лесно със съществуащите системи, използвани в аптеките
  7. Икономически по-изгодно решение
  8. Просто и надеждно решение, което може лесно да се прилага в цяла Европа