Във връзка с изготвянето на проекта на Закон за бюджета на НЗОК  за 2015 г. и отчетения дефицит в бюджета за 2014 г., Министерство на здравеопазването предвижда да въведе пакет от мерки за ограничаване на разходите за здравноосигурителните плащания за осъществяване на медицинска помощ. Мерките са насочени към преодоляване на допълнителния преразход, който НЗОК имаше през предходните години. Те ще гарантират, че средствата на НЗОК ще бъдат достатъчни и няма да е необходима актуализация на бюджета през следващата година.    
МЗ подготвя наредба за промяна на медицинските стандарти по отделни медицински специалности, които са свързани с промяна на изискванията за дейностите, извършвани на съответните нива на компетентност на болничните структури. Предвижда се и преглед на настоящата Наредба 40, за да се прецизират дейностите, включени в основния пакет, заплащан от НЗОК.   
Други мерки, която МЗ предлага, са насочени към намаляване на разходите и реализиране на икономии. В разработвания пакет нормативни документи се предвижда задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, приложими при лечение на злокачествени заболявания. Целта е да се дадат широки възможности за постигане на договорености, така че да се постигне баланс между финансовите възможности на НЗОК и възможностите на притежателите на разрешения за употреба на съответните лекарствени продукти. Предвижда се НЗОК да договаря отстъпки и за лекарства по Наредба 38 за определяне списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни напълно или частично.    
От друга страна извършването на периодична оценка на лекарствен продукт въз основа на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако – икономически показатели ще се постигне чрез въвеждането на процедура за периодично поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти.    Предлагат се мерки за подобряване на контрола на медицинските дейности, заплащани от НЗОК, чрез въвеждане на механизми за съвместен контрол на НЗОК, ИАМО, РЗИ и медицински специалисти и възстановяване на дейността на арбитражните комисии към РЗОК. НЗОК се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги.    Предвижда се прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при който е констатирана системна неудовлетовореност от страна на пациентите, както и прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, който системно нарушава изискванията за качество на медицинската помощ, предвидени в Националния рамков договор. Друга мярка, която МЗ предлага, е усъвършенстването на планирането на бюджета на НЗОК въз основа на разрешените дейности на лечебните заведения.   
Част от дългосрочните мерки включват предложение от 01.01.2016 г. да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски с 10 на сто годишно до 2020 г. След 2020 г. осигурителната вноска за тези лица ще е дължима върху целия размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Към момента здравноосигурителната вноска за групите лица, посочени в чл. 40, ал. 3 от ЗЗО, се заплаща от държавата върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Това създава условия за недостатъчно финансиране и натрупване на дефицит в системата на здравното осигуряване, което рефлектира върху качеството на оказваната медицинска помощ.