PMR разговаря с г-н Димитър Димитров, изпълнителен директор на Софарма трейдинг и председател на Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства за тенденциите на българския фармацевтичен пазар.

  1. Кои са най-важните тенденции или събития в сектора на търговия на едро с лекарства в България през 2014 г. и какво влияние оказват те върху пазара?

Изминалата година премина под влиянието на политическата несигурност и липсата на приемственост и дългосрочна стратегия в областта на здравеопазването. И през 2014 г. основно влияние върху всички участници на фармацевтичния пазар в България, оказа финансовия недостиг в системата на здравеопазването. Намалените директни покупки на болниците, забавените разплащания по доставната верига и стагнираните покупки на пациентите в условията на икономическа несигурност, формираха неблагоприятна среда за развитие на търговията с лекарства.

Въпреки, че 2014 г. беше поредна година на ръст за българския фармацевтичен пазар, това нарастване беше формирано най-вече от застаряването на населението и оттам увеличената  хронична заболеваемост.

Надеждите на целия сектор са насочени към новото правителство, което трябва да предприеме дългоотлаганите реформи в сектора и да постави началото на дългосрочна стратегия за развитие на българското здравеопазване

     2. Какви важни тенденции и събития се очакват в сектора на търговия на едро с лекарства през следващите години. По какъв начин влияят те върху пазара на разпространение на лекарства?

В България трябва да се вземе генерално решение, кой от двата модела здравеопазване ще се следва. Ако се избере пазарно –ориентираният модел, ще трябва да се предприемат много непопулярни реформи и решения. Ако пък се предпочете социално-ориентираният, то ще са нужни значителни инвестиции и финансиране. При всички случаи, комбинация между двата модела е практически невъзможна.

Това решение ще постави началото на изграждане на дългосрочна политика и стратегия в българското здравеопазване, което от своя страна ще осигури условия търсени от всеки бизнес  – на предвидимост, стабилност и намален търговски риск.

     3. Кои са най-големите пречки пред развитието на компании в сектора на търговия на едро с лекарства, например, поведение на потребители, държавна политика, нормативна уредба и др.?

На първо място това е липсата на дългосрочна стратегия и последователна политика от страна на държавата. Свръхрегулацията на сектора, бюрокрацията и неефективното управление на обществени средства са сред основните бариери за развитие пред търговците на едро в България.

     4. Кои са най-големите стимули за развитието на сектора на търговия на едро с лекарства?

Бих разделил стимулите в две големи групи – едната е свързана с държавната намеса във фармацевтичния сектор, а другата с иновациите внедрявани от търговците на едро.

Като представител на бизнеса, аз съм привърженик на пазарно-ориентирания модел здравеопазване. За бизнеса няма нищо по-стимулиращо от свободната конкуренция.

Така, че пожелаваме си все по намаляваща държавна регулация и засилващи се пазарни механизми на управление на сектора.

Поставих иновациите на второ място, защото новите технологии променят начина, по който правим бизнес всеки ден. Виждам как всеки следващ технологичен проект, който въвеждаме в нашата компания променя не само процесите, но и човешката логика на работа. Компаниите, които имат достъп и са отворени към новостите в технологично отношение ще бъдат лидерите на бъдещето в търговията с лекарства.

     5. Очаквате ли броят на търговците на едро с лекарства да се увеличи или да намалее през следващите години (2014-2019 г.)? Защо?

Тенденцията в Европа в последните години е в посока на изграждане на вертикална интеграция между търговците на едро и дребно. Логично е тази тенденция да достигне и до България в следващите 5 години. Компаниите, които не са достатъчно гъвкави, нямат ресурс или визия да се адаптират към пазара, ще отпаднат на принципа на естествения подбор.