Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за верификация на лекарствата в България.

След прецизна и комплексна процедура за избор, организирана от Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ (БОВЛ), беше определен изпълнител на Националната система за верификация на лекарствените продукти в България. Дружеството, с което се подписа договор, е Solidsoft Reply. То е специализирано в областта на решения за развитие на бизнес дейностите на облачната платформа Microsoft Azure. БОВЛ е организация с нестопанска цел, учредена през 2016 г., която отговаря за прилагането на Директивата относно предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС).

В своя избор БОВЛ се присъединява към съответните организации в Швеция, Дания, Ирландия и Словения, като списъкът на европейски държави, избиращи Solidsoft Reply за изпълнител на съответните национални проекти расте с бързи темпове.

Въвеждането на система за верификация на лекарствените продукти в цяла Европа е ключова мярка за осигуряване на безопасността на пациентите, чрез предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка. Съгласно Директивата лекарствените продукти трябва да са с уникален идентификационен белег и средство срещу подправяне, което позволява удостоверяване на автентичността на всяка лекарствена опаковка при нейното отпускане и гарантира на европейските и на българските пациенти недопускане на фалшифицирани лекарствени продукти. През февруари 2016 г. беше приет Европейският делегиран акт, изискващ пълно прилагане на Европейската система за верификация на лекарствените продукти в срок до февруари 2019 г.

Solidsoft Reply е избраният изпълнител от Европейската организация за верификация на лекарствените продукти (EMVO) за реализирането на Европейския център за верификация на лекарствени продукти (the European Medicines Verification Hub), на който производителите на лекарствени продукти и паралелните дистрибутори въвеждат своите данни, които в последствие се насочват към съответните национални системи. Използват се най-новите технологии на Microsoft, върху облачната платформа Microsoft Azure Cloud.

БОВЛ

Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) е създадена през 2016 г. в резултат на сътрудничеството между ключовите заинтересовани страни във фармацевтичния сектор.  Учредителите са Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България,  Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, Българска асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз.

Solidsoft Reply

Solidsoft Reply е компания от групата Reply, която разработва решения за развитие на бизнес дейността на фирми с използването на облачната платформа Microsoft Azure. Сертифициран Microsoft Gold  партньор, Solidsoft Reply специализира в следните области: системна интеграция на платформа Microsoft, включваща BizTalk Server и Logic-Apps, Service-Bus и API-Management върху публичната облачна платформа Microsoft’s Azure PaaS; разработка на приложения (Custom Application Development) на платформа Microsoft Azure; поддръжка на ключови системи и приложения за бизнеса (Business critical application support); операционни услуги Azure и управление на жизнения цикъл на приложения. Компанията се е утвърдила като безспорен лидер в сектора и има  множество публикации. Доверен съветник на Microsoft., Solidsoft Reply са със силно присъствие в разработването на иновативни решения от 1993 г. и са съдействали за успеха на над 500 предприятия. www.solidsoftreply.com

Reply

Reply специализира в разработката и внедряването на решения, базирани на нови комуникационни канали и цифрови медии. Чрез своята мрежа от специализирани дружества Reply подкрепят водещи индустриални групи в Европа в сектора на телекомуникациите и медиите, индустрията и услугите, банковата и застрахователната дейност и публичната администрация в определянето и развиването на бизнес модели, съвместими с Big Data, облачните технологии, цифровите медии и други интернет приложения. Услугите на Reply включват: консултантски услуги, системна интеграция и цифрови услуги.

Контакти за медиите

БОВЛ

Илиана Паунова

ipaunova@bgmvo.org

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Roberta Giani

r.giani@reply.com