October 25, 2017

Bulgaria Healthcare & Life Sciences Review 2017,
PharmaBoardroom

Оля Василева, изпълнителен директор на Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), дава ясно обяснение за предизвикателствата пред които са изправени търговците на едро с лекарства в България, за тяхната настояща и бъдеща роля в системата на здравеопазване и за истинската им загриженост към безопасността на пациентите.

Като въведение, моля, обяснете накратко основните дейности и отговорности на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ)

БАТЕЛ е представителна аоциация на търговците на едро с лекарства в България, чиято мисия е защита интересите и ценностите на членовете на Асоциацията, които осигуряват достъпа до лекарствени продукти, здравни услуги и добавена стойност на Българските аптеки, лечебни заведения и здравни институции. Компаниите учредители на БАТЕЛ са сред лидерите на фармацевтичния пазар, с над 60% дял в лекарство-снабдяването с публични средства. Отговорностите произлизащи от тази водеща пазарна роля подтикват към заемането на активна обществена позиция, относно развитието на фармацевтичния сектор.

Г-жо Василева, вие сте наета за изпълнителен директор на Асоциацията през 2010г. Кои са основните приоритети във Вашата програма?

Като изпълнителен директор на БАТЕЛ моята основна задача е да представя ролята на бизнеса и на самия бранш пред цялото общество и неговата важност особено в сферата на здравеопазването. Дистрибуторите са в цялата верига на доставка на лекарства, ние сме свързващото звено между фармацевтичната индустрия и крайния пациент, но мисля, че тази наша роля е малко подценена. 

Основните предизвикателства, с които се сблъскахме през последните години са непрекъснатите регулации за намаляване цените на лекарствата, с постигането на икономии в сферата на здравеопазване и в частност с намалението дефицита в бюджета на НЗОК. Тези мерки влияят индиректно върху търговците на едро с лекарства – въвеждането на отстъпките през миналата година доведе до намаляване на маржовете по цялата верига на доставка. Ценовия натиск върху производителите се пренася по цялата верига към дистрибутори и аптеки. Търговците на едро с лекарства са изправени пред предизвикателството как да посрещнат все по-големите количества и обеми на лекарства като опаковки и стойност, които трябва да обслужват, при условията на все по-намаляващи маржове и рентабилност в сектора.

Затова едно от основните предизвикателства пред нас е как да посрещнем все по-големите количества и обеми на лекарства като опаковки и стойност, които трябва да обслужваме, при условията на все по-намаляващи маржове и рентабилност в този бранш.

Какви са основните тенденции във веригата за доставки в България?

През последните години в цяла Европа, необходимостта от по-ефективно разходване на държавните бюджети оказва постоянен натиск върху маржовете на участниците във фармацевтичната верига, което неминуемо води до търсене на икономически ефекти от по-големи структури, от диверсификация на дейност или изграждане на собствени канали за достигане до крайните потребители. Това са тенденции ясно изразени при търговците на едро, които навлизат все по-активно на аптечен пазар, изграждайки свои вериги аптеки, предлагайки свои брандове продукти за здраве и красота и развивайки нови, иновативни услуги към крайните клиенти. Тенденциите на интегриране на икономическите структури и промяната на традиционните модели на взаимоотношения в сектора, изисква адаптирането на професионалните и етични стандарти на търговските компании грижещи се за опазване на общественото здраве. На местни ниво, дистрибуторите в Здравеопазването следва да изпреварят тенденциите като изградят нов вид представителност, гарантираща спазването на основните Европейски принципи и изпреварваща пазарните тенденции така, че българските пациенти да имат достъп до качествени и иновативни здравни услуги на световно ниво.

Фармацевтичният сектор е една от най-бързо развиващите се икономически сфери в България с устойчиви темпове на растеж от 7-10% на годишна база през последното десетилетие. До каква степен членовете на вашата компания се възползват от тази положителна тенденция?

През 2016 г. фармацевтичния пазар запази темповете си на растеж от почти 8% в стойност, въпреки динамичната среда, особено по отношение на регулаторните промени. Въпреки генерирания ръст на пазара, Rx маржовете са на критичния минимум – 73% – производители, 3% търговци на едро с лекарства, 7% аптеки и 17% ДДС. Относително най-нисък в общата стойност на лекарствения продукт е делът на търговеца на едро. Едновременно с това, негова е основната финансова тежест, доколкото представлява буфера между производителя на лекарствения продукт и търговеца на дребно или лечебното заведение (на когото НЗОК заплаща отпуснатите лекарствени продукти / извършените дейности в определен период от време след извършен отчет). Към момента брутния марж на търговците на едро клони към „санитарния” минимум, даващ възможност на търговеца да осъществява дейността си.

Кои са основните проблеми на фармацевтичните търговци на едро в България?

Едно от основните предизвикателства пред нас е, че търговците на едро с лекарства в България са един голям кредитор на системата на здравеопазване. Запази се нивото на висока междуфирмена задлъжнялост, която във фармацевтичния сектор е породена основно от недофинансиране на дейността на болничните заведения, от икономическата несигурност и недостатъчния обществен ресурс за здравеопазване.

Навсякъде в Европа заради икономическата криза, заради липсата на достатъчно обществен ресурс е налице процес на много засилен контрол и натиск върху цените на лекарствените продукти. България не е изключение. За съжаление по отношение на задлъжнялостта на болничните заведения не очаквам промяна в краткосрочен план. Общата експозиция към дистрибуторите – членове на БАТЕЛ, надхвърля 150 млн. лева. Това е сериозен кредит, който не би могъл да бъде покрит без създаване на дългосрочна рамка с мерки за оптимизиране на медицинските дейности, анализ на разходите и засилване на вътрешния контрол в лечебните заведения. Ние винаги сме гледали на този въпрос от социалната му страна. Големите национални дистрибутори се отнасяме, меко казано, с разбиране. Работим тясно с всяка болница, за да намерим най-доброто решение за дълговете, без да се засегне достъпът до здравни услуги на хората.

Но, да не звучи толкаво песимистично, аз вярвам, че Министерството на Здравеопазването ще започне да гледа на търговците на едро като на стратегически партньори, които от години финансират системата. Надявам се, че екипа на МЗ ще предприеме дългосрочни и трайни действия за подобряване на състоянието на болничния пазар.

Какви конкретни стъпки трябва да предприемат участниците в търговията на едро с фармацевтични продукти, за да се справят с намалените маржове?

Компаниите, членуващи в БАТЕЛ, трябва да си сътрудничат по-ефективно, за да подобрят обслужването на клиентите си по цялата верига на доставки и да реинвестират обратно във веригата за доставки.

Технологиите със сигурност могат да подобрят ефективността и ефикасността в тази област. Как вашите членове имплементират най-новите технологии в своите операции?

Дистрибуторите на здравни услуги въвеждат новите технологии. Автоматизацията е на високо ниво и осигурява ефективни процеси на консолидиране на поръчките, които вероятно правят нашите членове едни от най-развитите компании, работещи в сектора в световен мащаб. Тази ефективност носи голяма стойност на нашите партньори. Вече се работи за по-нататъшен технологичен напредък. Хъбове, студена верига на доставки и най-новите разработки в областта на роботиката гарантират, че нашите членове са в челните редици на технологичната индустрията.

Духът на сътрудничество е очевиден сред правителството, асоциациите, пациентите и индустрията. Как тази философия на секторното сътрудничество е отразена в дейността на БАТЕЛ?

В последните години се даде възможност за реален  конструктивен диалог между представителите на бизнеса от сектора и Министерството на здравеопазването.  Търговците на едро с лекарства са основен партньор на Министерството в осигуряването на здравни услуги на пациентите. 

Предизвикателство и за двете страни е да се синтезира и намери онова златно сечение между различните интереси в сектора, което ще бъде най-конструктивно и в най-висока степен ще обслужва обществения интерес, но аз вярвам, че този баланс е постигнат. Ние като Асоциация винаги сме готови да предложим целия си експертен потенциал и ресурси в подкрепа на усилията на държавата за реформи в сферата на здравеопазването и подобряване на ефективността в управление на процесите в болничната помощ и разходването на публичните средства. В този контекст сме благодарни на настоящото ръководство на МЗ за диалогичността и партньорството и се надяваме, че ще продължим конструктивния диалог за благото на българския пациент.

Паралелният износ представлява около 10% от стойността на фармацевтичните продукти в България и застрашава достъпа на пациентите до крайно необходими лекарства. Каква е позицията на БАТЕЛ по този въпрос?

Ако трябва да говорим за паралелния износ, това е един напълно законен и регламентиран бизнес в рамките на ЕС. Ясно е, че той създава напрежение заради дефицита на продукти на пазара. Тук е ролята на държавата да намери правилния модел на регулации в съответствие с Европейското законодателство, които да гарантират достъпа на българския пациент до лекарства. Подкрепяме по принцип въвеждането на механизъм за наблюдение на определени лекарствени продукти и ограничаване на износа им при констатиране на дефицити, които представляват заплаха за здравето и живота на българските пациенти, съгласно чл.36 от Договора за функциониране на ЕС.

Похвални са усилията на Министерство на здравеопазването за създаване на механизъм за проследяване на движението на лекарствата на територията на Република България. По наше мнение обаче, единствено всеобхватната електронна система би осигурила прозрачен и ефективен процес на проследяване и управление на наличности и движение на лекарствени продукти в страната в реално време, предвид огромния обем  от постъпила информация от търговците на едро и дребно и притежателите на разрешение за употреба и необходимостта от голям административния капацитет за обработка и анализ на подобен обем информация.  

Кои са най-значимите инициативи, по които БАТЕЛ работи в момента, за да защити интересите на своите членове?

Асоциацията работи фокусно по изработването на Национална система за верификация на лекарствените продукти в България. За да предотврати навлизането и разпространението на фалшифицирани лекарства в законната дистрибуторска верига фармацевтичният сектор обедини усилията си в разработване на система за верификация, която да може да проверява дали лекарствените продукти са автентични. С гордост мога да кажа, че Българската национална система за верификация на лекарствата беше втората в Европа. Учредителите на БОВЛ са петте организации, които представляват заинтересованите страни, участници в производството и разпространението на лекарства – иновативни и генерични производители, търговци на едро с лекарства, паралелни вносители и аптеки. С тази инициатива бизнеса отново показва, че е отговорен и се обединява в името на пациента. Съвсем скоро се очаква и въвеждане на модел на провеждане на обществените поръчки за доставки на лекарствени продукти, заплащани чрез системата на болничната помощ. Електронните търгове са известна практика в много страни. Това е един от инструментите за постигане на прозрачност в процедурата по договаряне и закупуване на лекарства за болниците, както и на по-добри цени. Смятам, че като практика, която се използва в много други европейски страни, това е добър модел и добра възможност, естествено, важно е как ще бъде реализирана в нашите условия.   За това сме в непрекъснат конструктивния диалог с институциите и се стараем да осигуряваме  целия си експертен потенциал и ресурси в подкрепа на усилията на управляващите и ние вярваме, че електронната система ще се изгради така, че да  гарантира свободната и лоялна конкуренция на пазара и безпроблемния достъп на здравноосигурените лица до лекарствените продукти.

Как БАТЕЛ си сътрудничи с европейските си колеги?

Чрез членството си в Европейската асоциация на търговците на едро с лекарства (GIRP) – организацията, обединяваща фармацевтичните търговци на едро и дистрибутори на здравни продукти и услуги в Европа – ние действаме като проводник на европейските стандарти и практики за тяхното прилагане в България.

GIRP, като представителна търговска организация на търговците на едро с лекарствени продукти, участва активно в широк спектър от инициативи за безопасна верига на доставки: Европейската система за верификация на лекарствата, Международната работна група за борба с фалшифицирането на лекарствени продукти (IMPACT), институционални дейности на Световната здравна организация, Съвета на Европа и Европейския съюз и много други.

Какво Ви кара да бъдете оптимист по отношение на бъдещето на фармацевтичните търговци на едро в България и на развитието на здравната система в страната?

Светът ни се променя и веригата за доставка на лекарствени продукти трябва да се променя заедно с него. Убеден съм, че членовете на БАТЕЛ ще продължат да бъдат в челните редици на иновациите и развитието на веригата за доставка, като ще насърчават и прилагат най-добрите практики. Всъщност, бидейки надежден партньор във веригата за доставки, ние осигуряваме все по-голяма стойност за нашите партньори и за здравеопазването като цяло.

Що се отнася до развитието на българската здравна система, аз съм оптимист. Кабинетът на министър Петров е известен със своята експертиза и силно желание и способност да промени системата. И вярвам, че когато сме обединени, ще успеем!

В заключение, какво е вашето послание към международната ни публика?

Като жизненоважно звено в здравеопазването, ние се ангажираме да разработваме и предоставяме иновативни и ефективни здравни продукти и услуги за подобряване на здравето и благосъстоянието на пациентите, което е наша основна грижа.