Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) проведе обучителен семинар за журналисти по темите на системата за верификация на лекарствата. Събитието на 18 януари 2019 г. събра над 20 представители на централните медии и специализирани издания. 

На семинара взеха участие лектори от всички организации, членуващи в БОВЛ. Журналистите бяха информирани по няколко основни теми, представящи ролята на всеки от участниците във веригата на лекарствоснабдяването в процеса на верификация. Г-жа Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ представи “Системата за верификация на лекарствата – техническа иновация в полза на пациентите”. Представителите на медиите получиха информация за нуждата от системата за верификация, законодателната рамка в Европейския съюз и България, както и за техническите аспекти на верификацията. 

Г-н Деян Денев, председател на БОВЛ и изпълнителен директор на Асоциацията на Научноизследователските фармацевтични производители (ArPharM), говори за ползата за производителите, фармацевтите и пациентите от системата за верификация. Той акцентира върху факта, че системата за верификация е единна общоевропейска и всяка страна членка на ЕС има задължения по Директива 62 на ЕС от 2011 г. и Делегиран регламент 161 от 2016 г., които трябва да изпълни. 

Председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Илко Гетов говори по темата “Фармацевтите като бариера срещу фалшифицираните лекарства и активната им роля в процеса на верификация”. Той подчерта, че през 2019 година ще има плавен преход към новата система и фармацевтите ще играят ключова роля за осигуряване непрекъснатост на снабдяването на пациентите с лекарства.

“Верификация на генеричните лекарства в България” бе разяснена от д-р Евгени Тасовски, изпълнителен директор на Българската Генерична фармацевтична асоциация (БГфарма). 
Темата “Ролята на търговците на едро и паралелните дистрибутори в процеса на верификация на лекарствата” бе представена от г-жа Оля Василева, изпълнителен директор на Българската Асоциация на търговците на едро (БАТЕЛ), и г-н Христофор Иванов, председател на УС на Българската Асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства (БАРПТЛ). 

Работната среща завърши с оживена дискусия, в която бяха изяснени основни въпроси, поставени от медиите.