Ключови послания

С бързото покачване на цените на горивата и електричеството в Европа, дистрибуторите на здравни услуги (често наричани фармацевтични търговци на едро) са изправени пред допълнителен натиск и финансова тежест в момент, в който все още трябва да се справят с последиците от COVID -19 върху веригата за доставки.

Дистрибуторите на здравни услуги заемат централна и уникална позиция във веригата на доставки. Близо три четвърти от всички лекарствени продукти, използвани за лечение на всички заболявания и състояния в Европа, се разпространяват чрез дистрибутори на здравни услуги. В повечето Европейски държави маржовете на дистрибуторите са  регулират от държавата, така че доставциците на здравни услуги имат много малка възможност да контролират възнаграждението си.

Работейки в този силно регулиран сектор, дистрибуторите на здравни услуги не могат да влияят върху търсенето на лекарствени продукти или техните цени, тъй като търсенето се определя от предписващите лекари. Това е в пълен контраст с други бизнес сектори, които могат да прехвърлят част от увеличението на цените върху своите клиенти.

 В резултат на това трайното повишаване на цените на енергията оказва непосредствено и значително въздействие върху сектора за дистрибуция на здравни услуги, което води до по-високи разходи за гориво и от своя страна представлява непосредствена и нарастваща заплаха за разпространението на медицински и немедицински продукти за аптеки, лечебни заведения и здравни специалисти.

Препоръки

  • GIRP призовава институциите на ЕС и политиците да признаят ролята на дистрибуторите на здравни услуги като жизненоважно звено за безопасната и ефективна доставка на лекарства и медицински изделия и по този начин да работят с държавите членки на ЕС за проучване на приложими решения в краткосрочен план, като например субсидии за разходите за енергия и гориво и промени в ценообразуването и възстановяването на разходите, за да се компенсират нарастващите разходи на търговците на едро. Ако не бъдат предприети действия, дистрибуторите на здравни услуги може да бъдат принудени да намалят броя на доставките, което ще доведе до забавяне на времето за доставка и по този начин ще застраши достъпа на пациентите до лекарства в целия ЕС.
  • GIRP призовава институциите на ЕС да насърчават и да работят с държавите членки на ЕС за въвеждането на конкретни мерки, като например преразглеждане на настоящите механизми за ценообразуване и възстановяване на разходите и прилагане на устойчиво възнаграждение, за да се подкрепи финансовата жизнеспособност на сектора за дистрибуция на здравни услуги, който е ключов фактор за цялостната устойчивост на здравната система.
  • GIRP призовава институциите на ЕС да гарантират, че всички нови законодателни и регулаторни мерки подлежат на анализ на икономическото въздействие преди тяхното прилагане. Въпреки че възнаграждението на дистрибуторите на здравни услуги се регулира на национално равнище, институциите на ЕС и политиците следва да гарантират, че разходите за привеждане в съответствие са прозрачни, за да бъдат правилно покрити от различните национални системи за възнаграждение на дистрибуторите на здравни услуги.
  • GIRP призовава институциите на ЕС и държавите членки да преразгледат действащите разпоредби в сектора, за да идентифицират ефикасността, която може да бъде постигната по безопасен начин, като същевременно се запазят високите стандарти на грижи и услуги. Мерки като широкото приемане на по-устойчиво от екологична гледна точка използване на електронно фактуриране за аптеките вместо хартиено фактуриране биха могли да спестят на дистрибуторите на здравни услуги стотици хиляди евро годишно.

Контекст

Цените на енергията се повишават от години и се превръщат във все по-голям фактор за разходите на всички компании по цялата верига на доставки. Енергоемките сектори на търговията, като например логистиката и транспорта достигат своите предели. Освен това търговията не може да се възползва от никакви възможности, като например специалния регламент за изравняване, въпреки че дружествата също са в национална и международна конкуренция. В този случай стабилността на икономиката зависи от междусекторната подкрепа.

Единните за целия Съюз методи за ценообразуване и изчисляване на цената на CO2 най-малкото биха намалили конкурентния натиск и биха премахнали бюрократичните пречки. Тук акцентът трябва да бъде поставен върху търговията с емисии в ЕС. Предложеното изграждане на паралелни структури чрез нова система за търговия с емисии за трафика и сградите не е взето под внимание. Дори сложният регламент за изтичане на въглеродни емисии не води до баланс между опазването на климата и достъпността. Изменението на Директивата на ЕС за енергийните субсидии и Директивата на ЕС за данъчното облагане на енергията ще влошат ситуацията. Основната цел трябва да бъде триъгълникът на енергийната политика да бъде балансиран и европейските предприятия да запазят международната си конкурентоспособност и в бъдеще.

GIRP, Европейската асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти е организацията, която обединява фармацевтичните дистрибутори на здравни продукти в Европа. Тя представлява националните асоциации на над 750 дистрибутори на здравни услуги, обслужващи 33 европейски държави, както и големи международни и паневропейски компании за дистрибуция на здравни услуги.