Министерство на здравеопазването одобри поднормативен акт, който е в пълно противоречие със съответните законови разпоредби на ЗЛПХМ във връзка с изграждането и функционирането на СЕСПА.

Става дума за изменение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, с което се предвижда осигуряването на възможност притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да получават информация за липса на наличности в складовете на притежателите на разрешение за търговия на едро.

Целта на СЕСПА е да събира информация от задължените лица, с цел анализ за установяване на недостиг на лекарствени продукти, включени в ПЛС, на територията на Република България. Тази цел по никакъв начин не предполага нито правната възможност, нито практическата полза, от това един от субектите по веригата на доставка на лекарствени продукти да има достъп до информацията относно липсата на наличности в конкретен правен субект, стоящ на друго ниво във веригата на доставки.

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 217б от ЗЛПХМ основен принцип при изграждането и поддържането на СЕСПА е гарантиране на регламентиран достъп до данните в електронната информационна система. Законодателят ясно е разписал и регламентирал правото на достъп да системата и данните в нея: 1) институциите и лицата по ал. 3 на чл. 217б само за целите на предоставяне на информация; и 2) Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и съветът по чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ. Предоставянето на достъп до данните в системата на търговците на дребно не е законово регламентирано и би се извършило в нарушение на принципите и нормативните предписания на ЗЛПХМ.

Не на последно място, обръщаме внимание, че информацията и данните по чл. 217б от ЗЛПХМ, предоставяни и от търговците на едро, се квалифицират като търговска тайна, както по смисъла на т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията, така и по смисъла на чл. 3 от Закона за защитата на търговската тайна. С предлаганите промени в Наредба 4 неправомерно се дава възможност на определени субекти да придобиват данни, представляващи търговска тайна, и за опазването на които както притежателят им (съответния търговец ва едро) е положил съответните мерки за защита, така и администраторът на СЕСПА – ИАЛ следва по силата на чл. 217б ал. 10 от ЗЛПХМ да осигурява мрежовата и информационната сигурност на специализираната електронна система при спазване на задължение за опазване тайната на получената информация. Последното е още по-нагледно разписано виждането на законодателят, че данните, предоставяни по силата на ал. 3 от същия текст, представляват (търговска) тайна за своите притежатели. И законът държи сметка за това и защитава тази тайна. Считаме за неправилно и нищожно с подзаконов акт да се променя тази законова позиция.

В обобщение на изразената позиция категоричното ни мнение е, че предложените изменения на Наредба № 4 са необосновани, неправилни, небалансирани и нямат капацитета да постигнат желания от законодателя ефект, като остро възразяваме срещу тяхното приемане и ще предприемем необходимите правни действия за нейното отменяне.