Източник: Clinic.bg

Преди броени дни стана ясно, че новият електронен търг на здравното министерство за осигуряване на лекарства за болниците е спрян от един от участниците в него. Този път жалбата е на дистрибутора на Михаил Тиков „Булфарма“. Пречи ли търга на търговците на едро, полезен ли е за обществото, попитахме Оля Василева. Тя е директор на Българска Асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ).

На първо място бих искала да отбележа, че БАТЕЛ подкрепя усилията на Министерството на здравеопазването за подобряване на ефективността на разходване на публични средства и изграждане на прозрачен механизъм на снабдяване с лекарствени продукти, заплащани от бюджета на публичния фонд. Организацията е участвала активно в процеса по създаването на Методологията и съвместно с Министерство на здравеопазването и болничните фармацевти са постигнати разумни условия за участие на всички заинтересовани страни, при максимална прозрачност на процеса.

Централизирането договаряне доведе

до намаляване на административния разход, както при възложителите, така и при доставчиците. Като цяло процеса е гладък, прозрачен и унифициран.   

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамкови споразумения за периода до 31.12.2024 г. беше забавена, заради обжалване и все още не е сключен Рамков договор за снабдяване с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения, което наложи организирането на обществени поръчки по ЦАЙС, за да осигурят своевременно наличности за пациентите, което удвои административната тежест по подготовка и участие в двете процедури.

В тази връзка БАТЕЛ има някои основни предложения

по отношение на възможностите за подкрепа на усилията на Министерството на здравеопазването, свързани с условията на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка и на методологията за провеждане на електронните търгове:

–          Удължаване срока на действие на Рамковото споразумение, до сключването на ново такова, но не повече от 6 месеца.

–          Предвиждане на достатъчно време при стартиране не процедура за събиране на заявки за сключване на Рамкови споразумения бъдещи период, чрез Електронната система

–          Ускоряване на процеса по преминаване към рамкови договори, чрез разширяване на кръга лекарствени продукти, за които се осъществяват. Виждаме голям потенциал от спестяването на публичен ресурс при включването на медицинските изделия в процедурата.

–          Докато всички медикаменти преминат към централизирано договаряне, правилата които са въведен чрез Методологията на Електронния търг, да се прилагат за всички търгове.

–          Редакция на Постановление № 146 от 09.06.2015г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, с цел участие на всички лечебни заведения за болнична помощ.