Днес, по време на брифинг, министърът на здравеопазването Асен Меджидиев оповести резултати относно проведени проверки за изпълнение на задълженията за подаване на информация в Специализираната система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА).

При проверките на ИАЛ, обхващащи членовете на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), не са констатирани законови нарушения.

В тази връзка ние от БАТЕЛ, обединяваща най-големите търговски компании в сектора, искаме да изразим подкрепа за провеждането на подобни проверки от страна на регулаторните органи (МЗ, ИАЛ, Министерство на финанси, НАП и т.н.). В действителност именно ние многократно сме обръщали внимание на нуждата всички задължени лица да започнат да подават своевременно и в нужната пълнота изискуемата информация в СЕСПА.

Едновременно с това, БАТЕЛ винаги е оказвала пълно съдействие на проверяващите органи и логистична подкрепа на Министерството на здравеопазването, ИАЛ , НАП и други контролиращи нашата дейност органи.

Това, за което обаче апелираме от много време насам е, проверките от такова естество да обхващат всички участници в процеса по лекарствено снабдяване, а не единствено и само търговците на едро членове на БАТЕЛ. Именно нашите членове са тези, които най-регулярно биват проверявани и точно тези, които в най-висока степен следват световните стандарти за Добра дистрибуторска практика и стриктно спазват законовите изисквания, регулиращи дейността им. Това недвусмислено се доказва и от факта, че спрямо тях не са констатирани нарушения.