Ние от Българската асоциация на търговците на едро с лекарства за пореден път ставаме свидетели на обезпокоителни изказвания без конкретни доказателства от публични лица и професионални организации относно ключови теми в сектора на грижата за здравето. Така, днес, на дневен ред отново излиза темата за вертикалната интеграция в сектор здравеопазване и ефектите от нея за българските пациенти.

   Истината е, че през годините, тази тема се превърна и в един от крайъгълните камъни за сектора. Тук, позицията на БАТЕЛ е категорична, а именно, че вертикалната интеграция между търговец на едро и аптека създава значителни възможности за българските пациенти, в това число регулярност и надеждност на доставките от дистрибутора, възможности за цялостен анализ на нуждите на веригата и обезпечаване на наличности от лекарства, които трайно се търсят в обектите на веригата. Общият анализ по вертикала и управление на заявките и доставките водят до по-адекватно посрещане на търсенето от страна на клиентите, а оттам – и до осигуряването на достъп на пациенти до нужната за тях лекарствена терапия.

   Ние от БАТЕЛ държим да стане напълно ясно, че вертикалната интеграция е процес, обусловен от естественото развитие на пазара и една от основните концепции за правото на свободна конкуренция в полза на благосъстоянието на потребителите. Различни секторни анализи и позиции на Комисията за защита на конкуренцията през годините са потвърждавали недвусмислено правото на вертикална интеграция между участниците в сектор здравеопазване. Затова, за нас е изключително важно всички тези публични лица и професионални организации да представят не просто собствени твърдения, а ясни доказателства, които налагат ограничаването на свободна стопанска инициатива каквато е вертикалната интеграция.

   Към настоящият момент чухме различни тези. Една от тях, например, засяга умишленото задържане и укриване на медикаменти от вертикално интегрираните участници. За пореден път държим да стане ясно, че членовете на БАТЕЛ са едни от най-проверяваните участници в сектора на грижата за здравето от всички видове институции (ДАНС, ИАЛ, НАП и др.), като до момента нито една проверка не е доказала укриване, умишлено задържане или нерегламентиран износ на лекарствени продукти. В случай че подобно нещо бъде доказано, ние апелираме същите тези институции да приложат всички законови мерки. А дотогава, поставяме въпроса кое е това, което гарантира, че компания, която не е част от вертикална структура, не може да прави същите тези неща.

   Изключително притеснително за нас е и твърдението, че интегрирането на производител – търговец на едро – аптека възпрепятства допускането на т.нар. генерично заместване от фармацевт, а с това се ограничават и възможностите на пациентите да получават нужната им терапия. Категоричното мнение на БАТЕЛ е, че за генеричното заместване са нужни, на първо място, ясни правила, които фармацевтите следва да прилагат, за да го реализират. В случай че те не са достатъчно категорични и законово издържани, то тогава всеки собственик на аптека би могъл да реализира договори с всяка генерична компания. В допълнение на това, евентуално въвеждане на генеричното заместване е изключително сериозна промяна, която освен че не може да се влияе от вертикалната интеграция, не е добре обследвана и оценена и крие сериозни рискове за процесите по лекарствоснабдяване.

   Ние от БАТЕЛ поставяме и следния въпрос – ако приемем, че възможността за вертикална интеграция бъде ограничена, то кое е това, което гарантира улеснения достъп на пациентите до лекарствени продукти на достъпни цени и качествени здравни услуги? Защото при вертикалните структури икономическата логика е ясна –те създават икономии от мащаба, с които се увеличават свободните средства за инвестиции в по-качествени здравни услуги и продукти, по-широк достъп за пациентите до тях, за научно-изследователска дейност, а дори и за по-ниски цени на стоките и услугите.

   Българската асоциация на търговците на едро с лекарства обеднява водещите търговски компании в сектора на грижата за здравето. Към настоящият момент те са предпочитан работодател за повече от 1500 магистър-фармацевти и редица други здравни специалисти.

   В случай на въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!