Кандидатстване за членство

Кандидатстване за членство

Изисквания към кандидатите за членство в Българска Асоциация на Търговците на Едро с лекарства:

 1. Членството в Сдружение „Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства” е доброволно.
 2. Членовете на Сдружение „Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства” са юридически лица регистрирани по Търговския закон, които:
  • Притежават издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и валидно разрешение и/или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти
  • и/или притежаващи притежават издадено по реда на Закона за медицинските изделия и валидно разрешение и/или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия,
  • споделят целите на Сдружение „Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства” и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
  • Ползват се с добра търговска репутация;
  • Не членуват в други браншови организации на търговци на едро с лекарствени продукти и медицински изделия;:
  • Молба за членство в Асоциацията можете да изтеглите от тук.
  • Устав на Българска Асоциация на търговците на едро с лекарства.