Верификация на лекарствени продукти

Верификация на лекарствени продукти

ИНИЦИАТИВАТА


Фалшифицираните лекарства представляват все по-голям риск в световен мащаб. За да предотврати навлизането и разпространението на фалшифицирани лекарства в законната дистрибуторска верига фармацевтичният сектор обединява усилията си в разработване на система за верификация, която да може да проверява дали лекарствените продукти са автентични. Системата има за цел да се съобрази с новите изисквания на ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и да осигури снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.


example

Потребители на системата – Търговци на едро

Портал на Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS) – Ръководство за крайния потребител

Вход към Портала на Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS) / Достъпът е само за оторизирани потребители

Спиране на поддръжката на криптографски протоколи TLS 1.0 и 1.1 в BgMVS 

Заявка за достъп до Българската система за верификация на лекарствата

Информационно писмо до търговците на едро и аптеките относно свързването с Българската система за верификация на лекарствата 

Общи условия на БОВЛ за ползване на Националната система за верификация на лекарствата от Крайни потребители

Приложение I на Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 – Списък на лекарствени продукти, за които се изисква лекарско предписание, но които не трябва да са с нанесени показатели за безопасност

Внедряване на единната Европейска система за верификация на лекарствата в България – Презентация от Български фармацевтични дни 2018

Препоръки на GS1 за баркод-скенери в здравеопазването