Членство в сродни организации

Членство в сродни организации

В ролята си на проводник на Европейските стандарти и практики у нас, БАТЕЛ е член на Европейската Асоциация на Фармацевтичните Търговци на Едро, която е обединяваща организация на фармацевтичните търговци на едро в Европа.  GIRP е организация на фармацевтичните търговци на едро в Европа. Тя представлява националните асоциации на над 600 дистрибутора на едро, обслужващи 31 европейски страни. Чрез своята дистрибуционна мрежа, членовете на GIRP разпространяват лекарства за над 100 милиарда евро годишно. В изпълнение на своята дейност те гарантират най-висок стандарт на обслужване и професионализъм. Членовете на GIRP са надеждни партньори на производителите, фармацевтите, медицинските организации и най-вече на пациентите, гарантирайки им безопасност и сигурност.

Предмета на дейност на БОВЛ е със съдействие на Европейската организация за верификация на лекарствените продукти да създаде, внедри, експлоатира и поддържа система за верификация на лекарствените продукти в Република България и нейните интерфейси с единната Европейска система за верификация на лекарствените продукти и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите – членки на Европейския съюз. Учредителите на сдружението са петте организации, които представляват заинтересованите страни, участници в производството и разпространението на лекарства: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз. Учредителите се съгласиха, че при работата си ще спазват принципите на консенсус и равнопоставеност между заинтересованите лица и сътрудничество с българските институции и компетентните органи, както и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите-членки на Европейския съюз. Също така членовете на БОВЛ единодушно подкрепиха прилагането на Европейския стандартизиран модел на системата за верификация (т.нар. „blueprint model”), което ще доведе до по-ефективна работа на системата и оптимизиране на разходите.

В качеството си на инициирана от бизнеса браншова организация, БАТЕЛ е член и на представителната бизнес организация в страната – Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България

КРИБ е „Гласът на българския бизнес“, който:

 • произвежда три-четвърти от БВП на България
 • дава работа на над 900 000 души
 • обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове
 • осигурява над три-четвърти от българския износ

КРИБ има мисия:

 • да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
 • да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
 • да повишава конкурентоспособността на българската икономика

КРИБ е активен участник в социалния диалог:

 • има представители на национално, регионално и европейско ниво
 • предлага становища по законопроекти в Народното събрание
 • участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество

КРИБ има силни регионални и браншови структури:

 • има 130 регионални представителства в цялата страна
 • обединява 131 браншови организации във всички сектори
 • има 12 секторни комитета, които координират интересите на членовете.