Европейско законодателство

Европейско законодателство

Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета

от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

Директива (ЕС) 2017/1572 на Комисията от 15 септември 2017г. за Допълнение на Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета по отношение на принципите и насоките за добра дистрибуторска практика при лекарствени продукти за хуманна употреба

Ръководство от 5 ноември 2013 година за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба

Директива 2011/62/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка

Директива 2010/84/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

Фармацевтична стратегия на Европа