Наредби

Наредби

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба № 10 от 2009 г. За условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

НАРЕДБА № 9 на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

Наредба №1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Наредба №39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Ръководство от 5 ноември 2013 година за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба

Ръководство от 19 март 2015 година относно принципите на добра дистрибуторска практика при активни вещества за лекарствени продукти за хуманна употреба (2015/С 95/01)

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на Списък на медицинските изделия по чл. 30А от Закона за медицинските изделия и за определяна на стойността, до която те се заплащат

Наредба № 25 от 10 ноември 2008 г. за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от Закона за медицинските изделия

Наредба № 22 от 14 октомври 2008г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия