Общи условия за ползване на Интернет страницата на

Сдружение „Българска асоциация на търговците на едро с лекарствата“

Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат начина на ползване на Интернет страницата на Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ намираща се на адрес: www.batel.bg („Интернет страницата“).

За да ползва Интернет страницата, всеки неин потребител трябва да приеме и да се съгласи с Общите условия.

 1. Данни на Сдружение „Българска асоциация на търговците на едро с лекарствата“

Интернет страницата е създадена и се поддържа от Сдружение I.         „Българска асоциация на търговците на едро с лекарствата“ („БАТЕЛ“). БАТЕЛ е сдружение с нестопанска цел в частна полза, с ЕИК 175998279, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 8, електронна поща: office@batel.bg

 1. Цел и предназначение на Интернет страницата
 2. Интернет страницата има за основна своя цел да даде информация за: организацията и дейността на БАТЕЛ, както и за работата на Асоциацията и нейното взаимодействие със сродни организации. Тази информация е публично достъпна.
 3. Интернет страницата съдържа секции със свободен достъп с информация за „За нас“, „Членове“, „Търговци на едро“, „Верификация на лекарствените продукти“ и Нормативни актове“, „Полезни връзки“ и „Събития и новини“.
 4. Търговски марки и авторски права
 5. Търговските марки, публикувани на Интернет страницата, са собственост на БАТЕЛ или, съответно, на неговите членове, контрагенти и партньори.
 6. Авторските права и други права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на Интернет страницата, принадлежат на БАТЕЛ или на трети лица, така както това е посочено.
 7. Други
 8. БАТЕЛ си запазва правото да променя Интернет страницата, както и да допълва и променя Общите условия по всяко време, когато прецени това за необходимо.
 9. БАТЕЛ не гарантира постоянното и непрекъснато функциониране на Интернет страницата и достъпа до нея. БАТЕЛ не носи отговорност за вреди нанесени на имущество или на потребителя при използване на Интернет страницата, които не са пряка и непосредствена последица от това използване.
 10. Интернет страницата може да съдържа линкове към други интернет страници, източници на информация и реклами. БАТЕЛ не носи отговорност за съдържанието на тези информационни източници.
 11. Евентуално възникнали спорове, свързани с ползването на Интернет страницата се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите им разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Общите условия, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.
 12. Общите условия са актуални, считано от 27 юли 2018.