КОДЕКС

 ЗА ДОБРА ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА

НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА

ВЪВЕДЕНИЕ


Сдружение „Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства” (БАТЕЛ) се създава на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на тази дейност и по-добра защита на интересите на крайния потребител. Нашата мисия е осигуряването на справедливо и прозрачно лекарствоснабдяване и предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България при спазване на принципите за споделяне на отговорността за качество и безопасност на лекарствените продуктите.

БАТЕЛ работи в посока създаване на съвременни условия за развитие на търговията на едро с лекарствени продукти и медицински изделия при спазване принципите на Добрата дистрибуторска практика и всички дейности и фактори, от които зависи извършването на икономическата дейност при оптимален икономически ефект, чрез реализиране на професионални стандарти между членовете на Асоциацията  за професионална и търговска етика, обслужване на потребителите и повишаване на сигурността.

Търговците на едро с лекарства са част от веригата за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и са отговорни за ефективното и ефикасно съхранение и разпространение на лекарствени продукти.

Този етичен кодекс е одобрен от членовете на Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства и съдържа минималните стандарти за съхранение и дистрибуция на лекарствени продукти.

СЪХРАНЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ

Търговците на едро с лекарства трябва да поддържат постоянна наличност на лекарствени продукти с рецепта и ОТС продукти, от които българското общество има нужда, с оглед навременното осигуряване на лекарства на българския пазар. 

Търговецът на едро с лекарства притежава валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и осъществява дейността си с лекарствени продукти от всички лекарствени групи съгласно анатомо-терапевтичната класификация в съответствие с изискванията на Световната здравна организация.

Отговорния магистър-фармацевт, ръководителите на складове, магистър-фармацевтите, помощник-фармацевтите и другия персонал, работещ в склада притежават подходяща квалификация и опит, гарантиращи че лекарствените продукти и медицински изделия се третират, съхраняват и дистрибутират правилно.

Търговците на едро с лекарства регистрират получаването и движението на всяка партида с цел своевременно откриване на пропуски, блокиране и изтегляне от пазара на лекарствени продукти и съхраняват цялата документация за тях. Разполагат с утвърдени стандартни оперативни процедури за дейностите, които се извършват в склада- приемане, разпределение, подреждане, съхранение и експедиране на партидите лекарствени продукти, включително и при наличие на повредени опаковки, както и осигуряват своевременното им актуализиране.

Търговците на едро с лекарства притежават и поддържат система за мониториране на специални условия за съхранение и гарантират, че всички лекарствени продукти се съхраняват съгласно специфичните изисквания на производителите. Продукти са предпазени от топлинни източници, директно излагане на слънчева светлина или замръзване ( в случай, че не се изисква такова, съгласно спецификата на продукта).

В складовите помещения са поставени на уреди за измерване на параметрите на средата, като показателите се проследяват ежедневно съгласно утвърдена писмена процедура и резултатите се отразяват в дневник, с което се гарантира, че се спазва указаната от производителя температура и влажност.   

Търговеца на едро притежава система за ротация на стоката, съгласно която при съхранението на партидите лекарствени продукти се спазва поредността на сроковете на годност и партидите с най-кратък срок на годност  се продават първи.

ВЪРНАТА СТОКА

Отговорния магистър фармацевт осигурява контрол на качеството на върнатите лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, блокирани и изтеглени партиди, лекарствени продукти с изтекъл срок на годност, с повредена първична или вторична опаковка, лекарствени продукти със съмнителен произход, в обособено за целта помещение с трайно сигнално означение.

Нашите членове имат утвърдена процедура за контрол при приемането, съхранението и отчетността на върнатите лекарствени продукти – тези, които са без отклонения в тяхното качество, ефикасност и безопасност. При годната за доставка стока се връщат само лекарствените продукти, които са внимателно проверени, с не нарушена опаковка и съхранявани, съгласно изискванията на производителя.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Членовете на БАТЕЛ разполагат със система за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствия с изискванията за качество, безопасност и ефикасност. Изтеглените и блокирани лекарствени продукти се съхраняват със съответното обозначение и документацията към тях в отделно помещение при ограничен достъп.

При спешно изтегляне на лекарствени продукти от производителя и/или Министерство на здравеопазването, търговците на едро с лекарства незабавно информират своите клиенти, като информират не само тези, на които са доставили, а всички свои клиенти. Нотификацията се осъществява он-лайн, по телефон или лично.

РЕГИСТЪР

Търговците на едро с лекарства гарантират спазването на утвърдените стандартни оперативни процедури за дейностите, които се извършват в склада: приемане, разпределение, подреждане, съхранение и експедиране на партидите лекарствени продукти.

Съхраняват надлежно цялата документация за всяка продажба, с ясно попълнени дата на доставка, клиент, име на продукта и количество.

Регистрират движението на всяка партида с цел своевременно откриване на пропуски, блокиране и изтегляне от пазара на лекарствени продукти.

ТРАНСПОРТ

Членовете на БАТЕЛ осигуряват навременни, регулярни доставки на всички свои клиенти. Разполагат с писмени стандартни оперативни процедури за доставката и транспорта на лекарствените продукти. Честотата на доставката, зависи от характеристиката на продукти и спешността, ако е налице такава.

Нашите членове осигуряват необходимите условия при транспортиране на лекарствени продукти, изискващи специални условия на съхранение и поддържат система за мониториране на движението.

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

В компаниите членове на БАТЕЛ са привлечени  магистър-фармацевти, помощник-фармацевти и лица от други професии, притежаващи умения и професионален опит за осигуряване на правилното извършване на дейностите с цел запазване качеството на лекарствените продукти.

Търговците на едро с лекарства назначават отговорно лице за всеки склад, което поема отговорността да спазва настоящия Кодекс и всички задължения, изисквани от лиценза за търговия на едро с лекарствени продукти. Служителите на компанията поддържат високи стандарти на работа, чрез които отговорят на изискванията по отношение на качеството и безопасността на лекарствените продукти.

ЕТИЧНОСТ

Членовете на БАТЕЛ не толерират действия нарушаващи моралните и етични бизнес норми и осъждат всички опити за даване и приемане на каквито и да е стимули с цел лобиране. При възникване на конфликтите, същите се разрешават по начин, който не нарушава нечии права, чест и достойнство.

С приемането на настоящия Кодекс всички членове на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства изразяват готовността си да спазват утвърдените в него принципи и да съдействат в случай на нарушение или незачитане на описаните правила.