Мисия

Мисия

Изграждаме модел на здравеопазване в България следващ най-добрите Европейски практики и стандарти за опазване на общественото здраве.

С грижа за пациента

• Водещ принцип на Асоциацията е сигурността на пациента, чрез осигуряването на навременна терапия, в точното време, на точното място.

• Гарантиране сигурността на веригата за доставки, чрез безопасно разпространение на здравни продукти и услуги за производителите и доставчиците на здравни услуги в полза на пациентите.

• Сътрудничество със заинтересованите страни за постигане на по-добри здравни резултати за пациентите.

Високи стандарти

• Създаваме съвременни условия за развитие на търговията на едро с лекарствени продукти и медицински изделия при спазване принципите на Добрата дистрибуторска практика и всички дейности и фактори, от които зависи извършването на икономическата дейност при оптимален икономически ефект, чрез реализиране на професионални стандарти между членовете на Асоциацията за професионална и търговска етика, достъпност и повишаване на сигурността.

• БАТЕЛ предоставя платформа за заинтересованите страни във веригата на доставки в здравеопазването, за да улесни диалога и обмена на най-добри практики, създавайки справедлива и прозрачна среда за всички

Регулаторна среда

Регулаторна среда

• Стремеж за създаване на интелигентна регулаторна среда, в която членовете на Асоциацията да работят в полза на здравето и благосъстоянието на населението

• Сътрудничество с държавните органи и институции за въвеждане на регулаторна рамка стимулираща лоялната конкуренция и противопоставяща се на непрозрачните и нелоялни практики в здравеопазването.

• Активна позиция и експертно становище по всички законодателни промени, касаещи бизнеса и обществото